Bez do­ma­ćih vi­na ne­ma po­ve­zi­va­nja ze­le­ne i pla­ve RH

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Ugos­ti­te­lji i da­lje pre­fe­ri­ra­ju naj­jef­ti­ni­ja vi­na, a to je čes­to na šte­tu kva­li­te­te, upo­zo­ra­va Fra­njo Fran­cem iz Hr­vat­skog som­me­li­er klu­ba Dar­ko Bi­čak/PD Hr­vat­ska ima kva­li­tet­na vi­na, no na­ši su vi­na­ri ne­do­volj­no po­ve­za­ni i pre­ma­lo ula­žu u mar­ke­ting ko­jim bi nji­ho­va vi­na stek­la po­zi­ci­ju na tr­ži­štu, upo­zo­rio je mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Da­vor Ro­mić na otva­ra­nju 48. iz­lož­be vi­na kon­ti­nen­tal­ne Hrvatske ko­ja se pod me­dij­skim po­kro­vi­telj­stvom Styri­je pro­tek­log vi­ken­da odr­ža­la u Sve­tom Iva­nu Ze­li­ni. Mi­nis­tro­ve ri­je­či po­t­vr­di­li su i agro­nom­ski struč­nja­ci na pa­nel-ras­pra­vi “Tren­do­vi i per­s­pek- ti­ve ra­zvo­ja vi­nar­stva i vi­no­gra­dar­stva” ko­ju je u sklo­pu iz­lož­be or­ga­ni­zi­rao Pos­lov­ni dnev­nik.

Kra­lje­vi­na na ci­je­ni

Dar­ko Pre­iner, pro­fe­sor s Agro­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, ka­zao je da u svi­je­tu da­nas pos­to­ji vi­še od 10.000 raz­nih sor­ti vi­no­ve lo­ze, ali je na 50% ukup­nih po­vr­ši­na vi­no­gra­da zas­tup­lje­no njih sve­ga 15. Naj­po­pu­lar­ni­je sor­te su ca­ber­net sa­uvig­non i mer­lot ko­je se uz­ga­ja­ju na vi­še od po­la mi­li­ju­na hek­ta­ra. U Hr­vat­skoj pak ima­mo 130 autoh­to­nih sor­ti, od ko­jih je 37 u oz­bilj­ni­joj upo­tre­bi i na 37% vi­no­gra­da. Naj­vi­še, 1685 ha, ot­pa­da na sor­tu pla­vac ma­li, objaš­nja­va Pre­iner. No iako je pri­mje­tan trend ja­ča­nja sor­ti cr­nog vi­na, u nas je još uvi­jek naj­vi­še zas­tup­lje­na gra­še­vi- na ko­ja se uz­ga­ja na 22% od 21.000 ha ukup­nih po­vr­ši­na. Zbog to­ga je jas­no da da­nas ne mo­že­mo kon­ku­ri­ra­ti ko­li­či­na­ma ve­li­kih igra­ča po­put Ita­li­je, Špa­njol­ske, Fran­cu­ske i pre­ko­oce­an­skih igra­ča te da se mo­ra­mo kon­cen­tri­ra­ti na kva­li­te­tu. Iva­na Vla­di­mi­ra Pe­tric iz Za­vo­da za vi­no­gra­dar­stvo i vi­nar­stvo is­tak­nu­la je važ­nost autoh­to­ne sor­te kra­lje­vi­na ko­ja je u RH zas­tup­lje­na sa sve­ga 1,4% ukup­nog udje­la, no za­to je u re­gi­ji Pri­go­rje-bi­lo­go­ra zas­tup­lje­na sa so­lid­nih 14% i oko mi­li­jun tr­so­va. – Kra­lje­vi­nom se oz­bilj­ni­je ba­ve 53 vi­na­ra, a nji­ho­va pro­izvod­nja či­ni oko 0,5% na­ci­onal­ne pro­izvod­nje vi­na – is­ti­če Pe­tric. Kad je po­če­la sad­nja “po­pu­lar­ni­jih” sor­ti i nje­zi­no is­ko­rje­nji­va­nje, obi­telj Pu­he­lek-Pu­rek jed­na je od naj­zas­luž­ni­jih da sor­ta ni­je iz­u­mr­la, a 1999. go­di­ne o njoj se bri­ne i udru­ga Kra­ljev­na Ze­li­na. Zbog ma­log udje­la al­ko­ho­la ide­al­na je kao ba­za za pje­nu­ša­va vi­na ko­ja pos­ti­žu pu­no ve­ću cijenu.

Ugos­ti­te­lji vo­le jef­ti­no

Ja­smin­ka Ša­ško iz HGK upo­zo­ra­va na nuž­nost ve­ćeg po­ve­zi­va­nja vi­na­ra s ugos­ti­telj­stvom, po­se­bi­ce s tu­riz­mom. No u ugos­ti­telj­stvu se tra­že naj­jef­ti­ni­ja vi­na na­uš­trb kva­li­te­te, upo­zo­rio je Fra­njo Fran­cem iz Hr­vat­skog som­me­li­er klu­ba, is­ti­ču­ći da nam tre­ba ja­ča po­vez­ni­ca “ze­le­ne i pla­ve Hrvatske” ko­ja bi uklju­či­va­la i bren­di­ra­nje kva­li­tet­nih do­ma­ćih vi­na. Na 48. iz­lož­bi vi­na kon­ti­nen­tal­ne Hrvatske struč­na ko­mi­si­ja na če­lu s do­ajen­kom vi­nar­stva, prof. Stan­kom Her­ja­vec, oci­je­ni­la je 313 uzo­ra­ka. Ve­li­ku zlat­nu me­da­lju do­bi­la su tri vi­na s vi­še od 91 bo­dom, a zlat­nu me­da­lju njih 88. Sre­br­nu je do­bi­lo 141 vi­no, a bron­ča­nu 60. Zla­tom ovjen­ča­na vi­na kon­ku­ri­ra­la su i za tra­di­ci­onal­ne na­gra­de sve­to­ivanj­ske vin­ske ma­ni­fes­ta­ci­je u 13 ka­te­go­ri­ja.

Mi­nis­tar Da­vor Ro­mić do­di­je­lio je na­gra­du Iva­ni Pu­he­lek za vi­no od kra­lje­vi­ne, a glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Mis­lav Ši­ma­to­vić Lju­de­vi­tu Ko­la­ru za char­don­nay iz 2015.

MAR­KO PR­PIĆ/ PIXSELL

Vin­ska kra­lji­ca ze­lin­ske sve­ča­nos­ti Lu­ci­ja Sem­ber

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.