U Wal­mar­tu dro­no­vi umjes­to skla­di­šta­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (jra)

Ame­rič­ki la­nac su­per­mar­ke­ta Wal­mart tes­ti­ra mo­guć­nost upo­tre­be bes­pi­lot­nih le­tje­li­ca za pro­vje­ru inven­ta­ra u svo­jim go­le­mim skla­di­šti­ma. Jed­na po­seb­no oprem­lje­na bes­pi­lot­na le­tje­li­ca u sa­mo jed­nom da­nu mo­že oba­vi­ti pos­la ko­li­ko je­dan čo­vjek u mje­sec da­na, obja­vio je Bug. Le­te­ći skla­di­šta­ri kre­ću se po pro­la­zi­ma i sni­ma­ju 30 sli­či­ca u se­kun­di, ske­ni­ra­ju ko­do­ve na ku­ti­ja­ma i ta­ko po­pi­su­ju inven­tar. Tes­ti­ra­nja će se nas­ta­vi­ti idu­ćih mje­se­ci, a na­kon to­ga dro­no­vi bi mo­gli za­mi­je­ni­ti skla­di­šta­re u jed­nom ili vi­še od pos­to­je­ćih 80 Wal­mar­to­vih su­per­s­kla­di­šta i 190 dis­tri­bu­tiv­nih cen­ta­ra di­ljem SAD-a. Ušte­de na ra­čun ljud­ske rad­ne sna­ge ra­ču­na­ju se u mi­li­ju­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.