Ra­zvoj Agro­ko­ra ne­ra­ski­di­vo je po­ve­zan sa za­šti­tom oko­li­ša

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (jra)

Agro­kor kon­cern ju­čer je u po­vo­du Svjet­skog da­na za­šti­te oko­li­ša obja­vio no­vu Po­li­ti­ku uprav­lja­nja oko­li­šem, us­mje­re­nu na traj­no po­bolj­ša­va­nje vri­jed­nos­ti oko­li­ša i ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti te spre­ča­va­nje i sma­nji­va­nje svih vr­sta one­čiš­će­nja. – Naš je gos­po­dar­ski ra­zvoj ne­ra­ski­di­vo ve­zan uz od­go­vo­ran od­nos pre­ma oko­li­šu. To do­ka­zu­je­mo stal­nom pri­la­god­bom me­đu­na­rod­nim nor­ma­ma, pri­mje­nu naj­su­vre­me­ni­je teh­no­lo­gi­je, ali i sus­tav­nu edu­ka­ci­ju i do­pri­nos sva­kog od nas unu­tar Agro­kor kon­cer­na. Vlas­ti­tim pri­mje­rom nas­to­ji­mo bi­ti pu­to­kaz svi­ma u ci­lju do­bro­bi­ti, kva­li­tet­nog i zdra­vog ži­vo­ta, oču­va­nja pri­ro­de, oko­li­ša i kul­tur­ne ba­šti­ne. Ova po­li­ti­ka pri­li­ka je za dalj­nje una­pre­đe­nje ro­bus­nih, vje­ro­dos­toj­nih i po­uz­da­nih sus­ta­va uprav­lja­nja oko­li­šem, či­me Agro­ko­ro­ve kom­pa­ni­je os­ta­ju u kru­gu elit­nih kom­pa­ni­ja po iz­vr­s­nos­ti uprav­lja­nja za­šti­tom oko­li­ša – iz­ja­vio je Ivica To­do­rić, pred­sjed­nik Agro­kor kon­cer­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.