HDZ bi mo­gao za­vr­ši­ti u ro­po­tar­ni­ci po­vi­jes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko po­li­tič­ki je mr­tvac! To je de­fi­ni­tiv­no! Pi­ta­nje je sa­mo kad će i for­mal­no oti­ći ili bi­ti iz­ba­čen iz po­li­ti­ke, i ka­ko će za­vr­ši­ti. Ta­ko­đer je pi­ta­nje ko­li­ko će nje­gov ego i nje­go­vi in­te­re­si bi­ti iz­nad ne sa­mo na­ci­onal­nih in­te­re­sa ne­go i in­te­re­sa sa­me stran­ke ko­ju vo­di. Za de­mo­kra­ci­ju, na kra­ju kra­je­va, ne­će bi­ti ni­kak­va dra­ma i da po­no­vi­mo iz­bo­re, ko­li­ko god oni ko­šta­li. Ali bi za HDZ to mo­gla bi­ti dra­ma u ko­joj bi la­ga­no po­čeo nes­ta­ja­ti! Jer ne znam ko­li­ko sam pu­ta već pi­sao ka­ko će HDZ ima­ti po­vi­jes­nu šan­su da ne­što do­bro uči­ni od Hrvatske, da je pro­mi­je­ni na­bo­lje, a da i se­be pro­mi­je­ni u pr­vom re­du. Ne za­to što sam član stran­ke, ili za­to jer me pla­ća­ju, ili za­to jer na­vi­jam za njih, ne­go is­klju­či­vo vo­đen na­ci­onal­nim in­te­re­si­ma. Vla­da­vi­na SDP- a pod Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem bi­la je do­vo­ljan raz­log što hit­ni­je tra­ži­ti al­ter­na­ti­vu. A al­ter­na­ti­va je ostao HDZ, ko­li­ko god se ne­ko­me svi­đa­lo ili ne, i ko­li­ko god tra­ži­li ne­ku tre­ću op­ci­ju. Ali je HDZ i da­lje ostao naj­ja­ča op­ci­ja ko­ja bi mo­gla ne­što ko­nač­no po­pra­vi­ti. Na ža­lost, po­ka­za­lo se da u HDZ-u ne­ma do­volj­no sna­ge za

Ustavni sud po­ka­zu­je da iz­me­đu SDP-a i HDZ-a ne­ma bit­ne raz­li­ke. Jer im tre­ba ka­ko bi mo­gli smjes­ti­ti svo­je gu­zi­ce na no­vim izborima

odu­pi­ra­nje sta­rim na­va­da­ma i bolj­ka­ma vla­da­vi­ne. I da vri­je­di onaj dru­gi dio mo­jih stal­nih upo­zo­re­nja, da će HDZ za­vr­ši­ti u ro­po­tar­ni­ci po­vi­jes­ti ako ne bu­de kva­li­ta­tiv­nih pro­mje­na. Upra­vo se to sad do­ga­đa HDZ-u s Ka­ra­mar­kom na če­lu. Mo­že on go­vo­ri­ti ko­li­ko ho­će o to­me da stran­ka stal­no po­bje­đu­je, da su oni naj­ja­či, i sva­kak­va dru­ga lu­pe­ta­nja. Či­nje­ni­ca je da se dr­ža­va ras­pa­da, da se sus­tav ras­pa­da, da to­ne­mo još dub­lje, da su sta­re po­li­tič­ke no­men­k­la­tu­re u obli­ku HDZ-a i SDP-a sprem­ne žr­tvo­va­ti i Ustavni sud u za­šti­tu svo­jih in­te­re­sa, a na kra­ju se po­če­lo žes­to­ko dr­ma­ti i u HDZ-u. Dr­ma se u HDZ- u ot­ka­ko su proš­li iz­bo­ri, ot­ka­ko iz­bo­ri ni­su do­ni­je­li oče­ki­van broj gla­so­va i fo­te­lja, a on­da i Ka­ra­mar­ko, ko­ji se po­ka­zao kao ni­ka­kav li­der, ne­go is­klju­či­vo op­sjed­nut so­bom i svo­jim in­te­re­si­ma. Kak­vo je nje­go­vo po­ima­nje reformi, mo­glo se vi­dje­ti na nje­go­vu stal­nom in­zis­ti­ra­nju na kon­tro­li po­li­ci­je i si­gur­nos­nih služ­bi. Oko to­ga je na kra­ju i sve puk­nu­lo. Pro­ma­še­no je kao glav­nog kriv­ca za ovu po­li­tič­ku kri­zu op­tu­ži­va­ti Most i Bo­žu Pe­tro­va. Tko je bio u vr­hu vlasti svih ovih 25 go­di­na? HDZ ili Most? Za svu dra­ma­ti­ku po­li- tič­ke krize da­nas od­go­vo­ran je sa­mo i je­di­no HDZ! Ta je stran­ka od­go­vor­na ne sa­mo za ovu kri­zu ne­go i za po­li­tič­ko ubi­ja­nje zdra­vog de­mo­kr­š­ćans­tva, za ubi­ja­nje zdra­vog des­nog cen­tra, na kra­ju i za ubi­ja­nje Hrvatske. Idu­ćih će­mo da­na vi­dje­ti je li HDZ svjes­tan u ko­jem je tre­nut­ku ta stran­ka, ali i dr­ža­va? Ali je još muč­ni­je od sve­ga gle­da­ti i slu­ša­ti ka­ko me­di­ji ma­hom be­ne­vo­lent­no pre­no­se iz­ja­ve iz šta­ba SDP-a, ka­ko ma­hom be­ne­vo­lent­no pre­la­ze pre­ko Mi­la­no­vi­će­va iz­bje­ga­va­nja Sa­bo­ra, i na kra­ju, bez ikak­vog kri­tič­kog pris­tu­pa eki­pi ko­ja je već jed­nom bi­la na vlasti i ko­ja je po­li­tič­ki, eko­nom­ski i na sva­ki na­čin Hr­vat­sku do­dat­no su­no­vra­ti­la pre­ma dnu ko­je još ni­smo do­tak­nu­li. Ko­ja su to dvos­tru­ka mje­ri­la kad se, oprav­da­no da­ka­ko, če­šu kan­di­da­ti HDZ-a za Ustavni sud, a što je s oni­ma iz SDP-a? Već sam pri­jed­log, re­ci­mo, In­grid An­ti­če­vić-Ma­ri­no­vić je pljuš­če­ti­na sva­kom nor­mal­nom čo­vje­ku. Ako su u SDP-u tak­vi mo­ra­lis­ti, ka­ko se oni ni­su po­tru­di­li iz­nje­dri­ti i ne­ke struč­nja­ke za us­tav­no pra­vo? I na to­me se po­ka­za­lo ka­ko iz­me­đu SDP-a i HDZ-a ne­ma ni­kak­ve bit­ne raz­li­ke. Mi bi­smo svi kao tre­ba­li bi­ti sret­ni što su se HDZ i SDP do­go­vo­ri­li o kan­di­da­ti­ma za us­tav­ne su­ce. Jer ne­će­mo ima­ti us­tav­nu kri­zu, a i ove se dvi­je stran­ke ipak mo­gu do­go­vo­ri­ti! Ma­lo mor­gen! Ni­ka­kav do­go­vor ne bi pao da obje­ma stran­ka­ma to ni­je kraj­nja nu­žda! Jer im tre­ba Ustavni sud ka­ko bi mo­gli smjes­ti­ti svo­je gu­zi­ce na idu­ćim izborima, kad god oni bi­li. To je nji­hov čis­ti in­te­res, a ne ni­kak­va briga za na­ci­onal­ne in­te­re­se. Do­kaz to­me su upra­vo ime­na kan­di­da­ta! Te­ška je svi­nja­ri­ja i pred­sta­vi­ti ne­ka ime­na, a još je te­ža svi­nja­ri­ja nji­ma da­ti glas u Sa­bo­ru! Dr­ža­va nam pos­ta­je sve ve­ći i sve blat­ni­ji svi­njac! U nor­mal­noj dr­ža­vi ra­zvi­je­ne de­mo­kra­ci­je ni­kak­va dra­ma ne bi bi­la da pad­ne Vla­da i da ima­mo no­ve iz­bo­re. U Hr­vat­skoj je sve dra­ma jer sve ovi­si o po­li­ti­ci! No još je ve­ća dra­ma ako zbro­ji­mo da s no­vim izborima baš i ne­će bi­ti bit­nih pro­mje­na. Ili ako ide­mo raz­miš­lja­ti, što nam to Mi­la­no­vić no­vo nu­di da bi­smo ga bi­ra­li za po­nov­nog pre­mi­je­ra? Ko­ji je to no­vi Plan 21? Ne­ka no­va pri­je­va­ra? Do­is­ta, u dr­ža­vi je sve gad­lji­vi­je bi­ti. Tko će po­pra­vi­ti taj osje­ćaj? Tko će pre­uze­ti od­go­vor­nost?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.