Most je svoj po­sao “mo­ral­ne ver­ti­ka­le” do­bro odra­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - (Spek­ta­tor)

Sa­da već pot­pu­no iz­vjes­ni pad Vla­de po­ka­zu­je da se HDZ, kao i uos­ta­lom SDP pri­je to­ga, i da­lje dr­že uho­da­nih obra­za­ca po­na­ša­nja ko­je bih sveo u iz­re­ku: Tko nam što mo­že? ... Pad Vla­de je is­klju­či­vo po­s­lje­di­ca tvr­do­gla­vog nas­to­ja­nja HDZ-a da se i da­lje po­na­ša po us­ta­lje­nim obras­ci­ma. Za­nim­lji­vo je da je is­te te obras­ce HDZ, dok je bio u opor­bi, ured­no kri­ti­zi­rao. HDZ-u na vlasti iden­tič­ni obras­ci po­na­ša­nja naj­ed­nom vi­še ni­su bi­li pro­blem. HDZ ni­je pre­poz­nao os­nov­nu zna­čaj­ku Mos­ta, a to ni­su re­for­me, već je to in­zis­ti­ra­nje na čis­tim ra­ču­ni­ma. Ni­je pre­poz­nao, ali mo­žda u nas­to­ja­nju da se do­gra­bi vlasti ni­je ni­ti že­lio pre­poz­na­ti. Jer da jest, ne bi ula­zio u ko­ali­ci­ju s Mos­tom i na­kon po­la iz­gub­lje­ne go­di­ne gle­dao ka­ko mu se rej­ting sru­šio. No, u tom je raz­dob­lju To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, za­hva­lju­ju­ći upra­vo ko­ali­ci­ji s Mos­tom, os­tva­rio svoj cilj jer je dobio pri­li­ku uč­vr­sti­ti se na mjes­tu pred­sjed­ni­ka stran­ke. I tu smo doš­li do ključ­nog pro­ble­ma. Ne sa­mo da je Ka­ra­mar­ko ostao pred­sjed­nik HDZ-a već je i Zo­ran Mi­la­no­vić po­nov­no iz­a­bran za še­fa SDP-a. Na taj je na­čin Hr­vat­ska pos­ta­la ta­lac te dvo­ji­ce ne baš oso­bi­to spo­sob­nih vo­đa (pri to­me po­naj­pri­je mis­lim na vo­đe­nje dr­ža­ve). Uz pos­to­je­ći ras­po­red sna­ga, ne mo­že se oče­ki­va­ti da će ne­ka stran­ka, čak i sa svo­jim pri­rod­nim part­ne­ri­ma, osvo­ji­ti ap­so­lut­nu ve­ći­nu. Ta­ko­zva­ni tre­ći put će po­nov­no osvo­ji­ti ba­rem is­ti broj mandata kao što ima i u ovom sa­zi­vu Sa­bo­ra. U od­no­su SDP-a i HDZ-a, HDZ je već iz­gu­bio dio gla­sa­ča i te­ško je vje­ro­va­ti da će ih s Ka­ra­mar­kom na če­lu vra­ti­ti. Bez pro­mje­ne na če­lu stran­ke HDZ ne­ma šan­se na slje­de- ćim izborima. SDP je, pak, oja­čao. Mo­že se pret­pos­ta­vi­ti da će se dio li­je­vo ori­jen­ti­ra­nih Mos­to­vih gla­sa­ča, ra­zo­ča­ran iz­bo­rom ko­ali­ci­je s HDZ-om, vra­ti­ti SDP-u. No, naj­ve­ći dio ra­zo­ča­ra­nih Mos­to­vih gla­sa­ča iz­a­brat će dru­gu op­ci­ju unu­tar tre­ćeg pu­ta – Ži­vi zid. HDZ je is­ku­sio ka­ko je to ka­da Most „glu­mi mo­ral­nu ver­ti­ka­lu“, da ci­ti­ram jed­nog HDZ- ova vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nog čla­na. SDP je to si­gur­no sni­mio. Ali ka­da Ži­vi zid poč­ne pos­tav­lja­ti svo­je zah­tje­ve, obje će se ve­li­ke stran­ke smrz­nu­ti. Ne oče­ku­jem da je uop­će mo­gu­ća ko­ali­ci­ja bi­lo koga sa Ži­vim zi­dom. Ta­ko da će dio bi­ra­ča Mos­ta ko­ji su mu za­mje­ri­li što je išao u su­rad­nju s HDZ-om (a isto bi bi­lo i da je išao u su­rad­nju s SDP-om) i ko­ji će sa­da gla­sa­ti za Ži­vi zid, bi­ti vr­lo za­do­volj­ni. Je­di­no je pi­ta­nje što će tim iz­bo­rom pos­ti­ći? Pos­ti­ći će du­go­traj­nu po­li­tič­ku nes­ta­bil­nost. Ta će nes­ta­bil­nost po­tra­ja­ti dok­le god se HDZ ili SDP ne re­for­mi­ra­ju ba­rem ta­ko da ono što kri­ti­zi­ra­ju kod dru­gih vi­de i u svo­jim re­do­vi­ma i ak­tiv­no se bo­re pro­tiv to­ga. To bi bi­lo do­volj­no za su­rad­nju s Mos­tom, a mo­žda i za ve­li­ku ko­ali­ci­ju. Za su­rad­nju sa Ži­vim zi­dom mis­lim da ne­ma šan­se. Po­li­tič­ka nes­ta­bil­nost imat će za nas te­ške eko­nom­ske po­s­lje­di­ce. U ure­đe­noj zem­lji stva­ri funk­ci­oni­ra­ju neo­vis­no o to­me tko je i je li tko na vlasti. Kod nas, zbog me­đu­sob­nih pod­me­ta­nja, to ni­je ta­ko. Bez čvr­ste vlasti, sve sto­ji. No, iz­gle­da da naše stran­ke je­di­no te­ška kri­za mo­že na­tje­ra­ti da se poč­nu mi­je­nja­ti pa je, pa­ra­dok­sal­no, upra­vo tak­va kri­za naš mo­gu­ći iz­laz iz krize. Most je svoj po­sao „mo­ral­ne ver­ti­ka­le“do­bro odra­dio i po­ka­zao da se po­li­ti­ka mo­že i dru­ga­či­je vo­di­ti. Za os­ta­lo ni­je imao sna­ge.

Ci­je­li tekst pro­či­taj­te na po­li­tič­kom por­ta­lu Ve­čer­njeg lista Ba­ro­me­tar.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.