Po­mla­đi­va­nje s mje­rom ne tra­ži nož, ali pre­tje­ri­va­nje da­je vul­ga­ran iz­gled

Ru­ski je pred­sjed­nik Pu­tin pre­tje­rao s pu­nje­njem obra­za, a Tom Cru­ise ovi­san je o bo­tok­su, tvr­di Bob Khan­na, vo­de­ći bri­tan­ski struč­njak za po­mla­đi­va­nje li­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Iva­na Ri­mac Le­sič­ki

Hr­vat­sko druš­tvo za es­te­ti­ku li­ca Hr­vat­skog li­ječ­nič­kog zbo­ra do­ve­lo je u Opa­ti­ju vo­de­ćeg bri­tan­skog struč­nja­ka za po­mla­đi­va­nje

Re­kao bih da sam op­se­siv­no stras­tven kad je po­sri­je­di es­te­ti­ka li­ca – go­vo­ri nam Bob Khan­na, pro­fe­sor es­tet­skih stu­di­ja, me­đu­na­rod­ni pre­da­vač i tre­ner svih as­pe­ka­ta es­tet­ske me­di­ci­ne ko­ji je u svo­joj lon­don­skoj kli­ni­ci “go­di­ne obri­sao” mno­gim slav­nim oso­ba­ma.

4D pris­tup lje­po­ti li­ca

U pe­tak je to ovaj 47-go­diš­njak (ko­jem ni­kad ne bis­te dali te go­di­ne) či­nio pr­vi put iz­van svo­je kli­ni­ke, u opa­tij­skoj Tha­la­ssot­he­ra­pi­ji, gdje je edu­ka­tiv­ni cen­tar Hr­vat­skog druš­tva za es­te­ti­ku li­ca Hr­vat­skog li­ječ­nič­kog zbo­ra. Upra­vo je to druš­tvo i do­ve­lo Khan­na, gu­rua bo­tok­sa i fi­le­ra, ko­je­mu je lje­po­ta li­ca i vječna mla­dost pu­no vi­še od injek­ti­ra­nja pre­pa­ra­ta. Ka­ko ka­že, uči i pre­da­je sve as­pek­te tih ne­ki­rur­ških me­to­da po­mla­đi­va­nja, ali sva­kom svo­jem pa­ci­jen­tu pris­tu­pa – 4-di­men­zi­onal­no. – Sa svim pa­ci­jen­ti­ma raz­go­va­ram o to­mu što mo­že­mo na­pra­vi­ti iz­va­na, ali i iz­nu­tra. Dak­le, s nji­ma raz­go­va­ram i o me­di­ta­ci­ji, pre­hra­ni, hi­dra­ta­ci­ji, me­nadž­men­tu stre­sa, snu jer sve to za­jed­no ima go­lem uči­nak na to ka­ko će­te iz­gle­da­ti i osje­ća­ti se. Ako net­ko ne je­de pra­vi­lo, ne spa- va i pod stre­som je, ne­će iz­gle­da­ti do­bro, a ja vo­lim sve to sku­pa uze­ti u ob­zir i on­da će re­zul­tat bi­ti naj­bo­lji – objaš­nja­va što je za nje­ga 4D pris­tup po­mla­đi­va­nju li­ca. I u to­mu je, ka­že, budućnost ove gra­ne me­di­ci­ne ko­ja je ra­pid­no ras­te u ci­je­lom svi­je­tu. Ta­ko je i u nas; go­vo­ri­mo mu ka­ko bo­toks i fi­le­ri vi­še ni­su “ču­do sa Za­pa­da”, a iz­gle­da da su ne­ki pos­tu­la­ti svu­da is­ti. Pr­vi je to da su pa­ci­jen­ti­ce češ­će že­ne. – Da­nas su mi kli­jen­ti svi ti­po­vi lju­di, raz­li­či­te do­bi, et­nič­kih sku­pi­na, lju­di ko­ji su ja­ko bo­ga­ti i oni ko­ji ne­ma­ju novca, pu­no slav­nih, li­ječ­ni­ci i zu­ba­ri ko­ji su i sa­mi u ovoj in­dus­tri­ji. I sva­ke go­di­ne ih je sve vi­še jer su lju­di svjes­ni­ji da mo­gu uči­ni­ti ne­što sa sta­re­njem, a nit­ko ne že­li iz­gle­da­ti sta­ro. To je kao kad di­ja­mant iz­gu­bi is­kru s vre­me­nom. Moj je po­sao da vra­tim tu is­kru, ali u kli­ni­ku i da­lje do­la­zi 80 pos­to že­na. Pri­je de­set go­di­na za mu­škar­ce ko­ji su stav­lja­li kre­mu na li­ce go­vo­ri­lo se da su ni­su mu­škar­ci, da­nas vi­še ni­je ta­ko, ali i da­nas ve­ći­nom mi do­la­ze že­ne jer, kad že­na­ma poč­ne “pa­da­ti” li­ce, vi­še ih se ne sma­tra li­je­pi­ma. Tak­va je per­cep­ci­ja i to ni­je pra­ved­no, ali je ta­ko – objaš­nja­va Bob Khan­na, ko­ji je hrvatske li­ječ­ni­ke i struč­nja­ke okup­lje­ne ti­je­kom vi­ken­da edu­ci­rao, me­đu os­ta­lim, i o to­mu gdje je gra­ni­ca, ka­ko ne pre­tje­ra­ti sa an­ti age­in­gom. Za pri­mjer ka­da se pre­tje­ra, na­vo­di nam Vla­di­mi­ra Pu­ti­na. Ru­ski je vla­dar pre­tje­rao s pu­nje­njem obra­za, dok je hol­lywo­od­ska zvi­jez­da Tom Cru­ise, ka­že, ovi­san o bo­tok­su i fi­le­ri­ma. Stva­ra­nje ovis­nos­ti o ne­ki­rur­škom po­mla­đi­va­nju jed­na je od, da ta­ko ka­že­mo, nus­po­ja­va i opas­nos­ti s ko­ji­ma se li­ječ­ni­ci i struč­nja­ci u ovom po­dru­čju su­sre­ću u svim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta. Ta­ko je i u or­di­na­ci­ji dr. med. dent. Želj­ka Ro­ti­ma, ina­če pred­sjed­ni­ka spo­me­nu­tog Druš­tva.

Bo­re su pos­ta­le biz­nis

– Vr­hun­ski su re­zul­ta­ti ka­da je to na­prav­lje­no s mje­rom, da se vi­di sa­mo odre­đe­no os­vje­že­nje li­ca. Ako se pre­tje­ra, re­zul­tat mo­že bi­ti, na­zvao bih to ta­ko, čak i vul­ga­ran iz­gled. To ovi­si di­je­lom o li­ječ­ni­ku i nje­go­vim etič­kim prin­ci­pi­ma ko­ji­ma ih mi ov­dje i uči­mo, ali pa­ci­jen­ti ima­ju svo­je že­lje i zah­tje­ve – objaš­nja­va dr. Ro­tim, uz ko­jeg su u ovom krov­nom druš­tvu za es­te­ti­ku li­ca li­ječ­ni­ci različitih spe­ci­jal­nos­ti i zvuč­na ime­na hrvatske me­di­ci­ne po­put dr. Si­ni­še Glu­mi­či­ća, dr. Ive Dže­pi­ne, dr. Mir­ne Ši­tum. Bo­re su pos­ta­le iz­nim­no pro­pul­zi­van biz­nis u do­ma­ćim or­di­na­ci­ja­ma i sto­ga bi svat­ko tko pri­mje­nju­je ne­ki­rur­ške me­to­de tre­bao pro­ći edu­ka­ci­ju i ima­ti od­go­va­ra­ju­ći cer­ti­fi­kat. U prak­si to baš i ni­je uvi­jek ta­ko, a po­s­lje­di­ce mo­gu bi­ti do­is­ta sva­kak­ve. Iako je re­dom ri­ječ o bez­bol­nim me­to­da­ma ko­je ne zah­ti­je­va­ju opo­ra­vak, nji­hov re­zul­tat, ka­da je ri­ječ o gu­bit­ku mje­re mo­že bi­ti “za­le­đe­no li­ce” ili tzv. “pa­čje li­ce”. A sve sku­pa, bri­sa­nje go­di­na jed­nos­tav­nim i bez­bol­nim uk­la­nja­njem bo­ra, pu­nje­nje obra­za i usa­na, za­po­če­lo je s hol­lywo­od­skim zvi­jez­da­ma. Ova “in­dus­tri­ja mla­dos­ti” će, prog­no­zi­ra i dr. Ro­tim, i da­lje ras­ti. Da­nas su ci­je­ne za­hva­ta ni­že, pa se npr. jed­nom injek­ci­jom fi­le­ra za 300 eura u Hr­vat­skoj mo­že­te ri­je­ši­ti bo­ra oko usa­na, a ti­me i ski­nu­ti ne­ko­li­ko go­di­na s li­ca. Pu­bli­ka je raz­no­li­ka, ne­ma pra­vi­la ni što se ti­če go­di­na, če­mu u pri­log go­vo­ri po­da­tak da se čak 70 pos­to po­mla­đi­va­nja da­nas ra­di upra­vo ne­ki­rur­škim me­to­da­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.