Go­diš­nje 9000 lju­di umi­re od iz­ne­nad­nog sr­ča­nog uda­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje - iva­na.vo­do­ga­zec@ve­cer­nji.net Iva­na Vo­do­ga­žec

Ne pro­vo­di li se oživ­lja­va­nje do do­la­ska Hit­ne, a tre­ba joj vi­še od 10 mi­nu­ta, ma­le su šan­se da će oso­ba sa sr­ča­nim zas­to­jem pre­ži­vje­ti

Sr­ča­ni zas­toj sta­nje je u ko­je­mu sr­ce pres­ta­je pum­pa­ti krv, ti­je­lo os­ta­je bez ops­kr­be ki­si­kom i hra­nji­vim tva­ri­ma. Od tre­nut­ka ka­da oso­ba do­ži­vi sr­ča­ni zas­toj, iz­gle­di za pre­živ­lja­va­nje sma­nju­ju se 10% sva­ke mi­nu­te ti­je­kom ko­je se ne pro­vo­di oživ­lja­va­nje. Već na­kon če­ti­ri mi­nu­te sr­ča­nog zas­to­ja mo­zak je ne­po­vrat­no ošte­ćen, a na­kon 10 mi­nu­ta oso­ba go­to­vo da i ne­ma šan­se za pre­živ­lja­va­nje. Je­di­ni na­čin da se to spri­je­či jest br­zo po­zi­va­nje Hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći i ra­no za­po­či­nja­nje oživ­lja­va­nja. Pro­sječ­no vri­je­me po­treb­no ti­mu Hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći da stig­ne do oso­be sa sr­ča­nim zas­to­jem iz­no­si 11 do 13 mi­nu­ta. Sto­ga, ako se ne pro­vo­di oživ­lja­va­nje do do­la­ska Hit­ne po­mo­ći, ma­le su šan- se da će oso­ba pre­ži­vje­ti. Zbog to­ga je iz­nim­no važ­no da oso­ba ko­ja pru­ža pr­vu pomoć pri­je do­la­ska me­di­cin­ske po­mo­ći toč­no zna ka­ko pro­ves­ti pos­tu­pak oživ­lja­va­nja. Upra­vo su to uči­li gra­đa­ni proš­le su­bo­te na Cvjet­nom tr­gu u Za­gre­bu, gdje su Grad­ski ured za zdrav­s­tvo Gra­da Za­gre­ba i Zak­la­da Hr­vat­ska ku­ća sr­ca or­ga­ni­zi­ra­li jav­noz­drav­s­tve­ne ak­ci­je “Oži­vi me” i “Ču­va­ri sr­ca”. – Ot­kad je kam­pa­nja “Oži­vi me” za­po­če­la 2014. go­di­ne, edu­ci­ra­no je vi­še od 2000 sta­nov­ni­ka Hrvatske, a cilj nam je sus­tav­na edu­ka­ci­ja ko­ja bi tre­ba­la pos­ta­ti dio obra­zov­nog pro­gra­ma u sred­njim ško­la­ma. Od je­se­ni će­mo edu­ka­ci­je or­ga­ni­zi­ra­ti dva pu­ta mje­seč­no i u pros­to­ri­ja­ma Zak­la­de Hr­vat­ska ku­ća sr­ca. O iz­ne­nad­noj sr­ča­noj smr­ti gra­đa­ni se mo­gu in­for­mi­ra­ti i pu­tem web stra­ni­ce www.ozi­vi.me na ko­joj je dos­tu­pan ins­truk­cij­ski vi­deo. Upu­te o oživ­lja­va­nju mo­gu se pre­uze­ti i pu­tem bes­plat­ne apli­ka­ci­je za pa­met­ne te­le­fo­ne – ka­že dr. Iva­na Por­to­lan Pa­jić, čla­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra Zak­la­de Hr­vat­ska ku­ća sr­ca i ko­or­di­na­to­ri­ca kam­pa­nje “Oži­vi me”.

TO­MIS­LAV MILETIĆ/ PIXSELL

Sus­tav­na edu­ka­ci­ja To je glav­ni cilj kam­pa­nje, ka­že dr. Iva­na Por­to­lan Pa­jić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.