Ka­ko mo­gu sma­nji­ti vid­lji­vost ožilj­ka?

Vecernji list - Hrvatska - - Zdravlje -

Imam 18 go­di­na. Pri­je pet mje­se­ci pao sam s bi­cik­la i mo­rao sam ši­va­ti ma­nje po­dru­čje iz­nad obr­ve, tj. ar­ka­du. Na­kon če­ti­ri mje­se­ca oži­ljak je pos­tao ma­nje pri­mje­tan i li­je­po je za­cje­lji­vao. Pri­je ne­ko­li­ko da­na pri­mi­je­tio sam da mi se oži­ljak po­čeo ja­ko is­ti­ca­ti i da se vr­lo la­ko pri­mi­je­ti. Pos­to­je li sred­stva ko­ji­ma bih sma­njio vid­lji­vost ili ubr­zao za­cje­lji­va­nje ožilj­ka u pot­pu­nos­ti?

Ako je oži­ljak ak­ti­van i ima­te do­jam da „ras­te“, bi­lo bi naj­bo- lje u nje­ga injek­cij­ski apli­ci­ra­ti sred­stvo (tri­am­ci­no­lon-ace­to­nid) ko­je bi spri­je­či­lo nje­go­vu dalj­nju pro­gre­si­ju. Ta­ko­đer, do­bre re­zul­ta­te mo­že ima­ti i tret­man la­se­rom. No, za ove in­ter­ven­ci­je tre­ba­te der­ma­to­lo­ga. Ono što sa­mi mo­že­te na­pra­vi­ti jest po­ku­ša­ti ko­ris­ti­ti sred­stva ko­ja sma­nju­ju ožilj­ke po­put Sca­ge­la, Der­ma­tixa, Con­trac­tu­bexa i sl. Is­kre­no, ma­lo je vje­ro­jat­no da će vam u ovoj fa­zi, na­kon pet mje­se­ci od oz­lje­de, pu­no po­mo­ći. Nji­hov je uči­nak bolji ka­da se ko­ris­te ne­po­sred­no na­kon za­cje­lji­va­nja ra­ne. Moj sa­vjet je da ne gu­bi­te vri­je­me, ja­vi­te se der­ma­to­lo­gu ko­ji će oci­je­ni­ti ko­ja od me­to­da i ko­ji od pre­pa­ra­ta u ovoj fa­zi mo­že po­lu­či­ti us­pjeh.

Je­le­na Me­š­tro­vić Šte­fe­kov, dr. med., spec. der­ma­to­lo­gi­je i ve­ne­ro­lo­gi­je Po­lik­li­ni­ka Šlaj - Anić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.