Dul­čić je bio da­nji, a ne po­pod­nev­ni sli­kar

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Ivo se na­kon od­la­ska s Aka­de­mi­je mo­rao vra­ti­ti u Du­brov­nik maj­ci udo­vi­ci. Ima­li su ima­nje na La­pa­du gdje je da­nas iz­gra­đe­no ruž­no na­se­lje ko­je Du­brov­ča­ni zo­vu gra­dić Peyton. Dul­či­ću su tu ima­li vi­no­grad i po­vrt­njak. Ivo je maj­ci po­ma­gao brinuti se o lo­zi. U Du­brov­ni­ku je na ras­po­la­ga­nju imao Flo­rin dom u la­pad­skoj uva­li. To je bi­la ku­ća bo­ga­te sli­ka­ri­ce ama­ter­ke ko­ju je opo­ruč­no os­ta­vi­la sli­ka­ri­ma. Lje­ti je Ivo sli­kao na pr­vom ka­tu te ku­će. On je bio da­nji sli­kar. Po­pod­nev­no vri­je­me ni­je mu bi­lo za sli­ka­nje. U Du­brov­ni­ku je Ivi kul­tur­na gos­po­đa iz obi­te­lji Stul­li sa­vje­to­va­la da znanja is­ko­ris­ti za okup­lja­nje du­bro­vač­kih mla­dih ta­le­na­ta. Ivi­nu su ško­lu po­ha­đa­li To­mo Gu­sić, Mi­lo­van Sta­nić, Ivo Gr­bić... Već ta­da sam vi­dje­la da oni druk­či­je cr­ta­ju. Mi smo na Aka­de­mi­ji cr­ta­li mi­me­tič­ki pre­ciz­no, oni su sa­ži­ma­li...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.