Nick Can­non ne že­li se ra­zves­ti od Ma­ri­ah Ca­rey

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

ne do­đe mu, ka­že, tre­nu­tak da mu bu­de sve­ga dos­ta jer uži­va u to­me. Plan mu je pos­li­je os­nov­ne upi­sa­ti Glaz­be­nu gim­na­zi­ju u Nov­skoj, a na­kon to­ga ....

Pje­sma o tuž­nom ras­tan­ku

– Upi­sa­ti Aka­de­mi­ju i ba­vi­ti se glaz­bom. Ali za­sad mi je naj­ve­ći san da se otvo­ri glaz­be­na Aka­de­mi­ja za tam­bu­ru u Za­gre­bu! – ka­že od­luč­no i nas­tav­lja bra­ni­ti svoj ins­tru­ment ko­ji svi­ra od pr­vog raz­re­da os­nov­ne ško­le: – Ne vo­lim ni da ju zo­vu tam­bu­ri­ca. Iz­gle­da lju­di­ma ma­lo, ali to ni­je tam­bu­ri­ca, već tam­bu­ra kao i svi dru­gi ins­tru­men­ti. To je kao da za ma­nju har­fu ka­že­te da net­ko svi­ra har­fi­cu, a to ni­je toč­no. Bra­nim svoj ins­tru­ment. Nje­na kva­li­te­ta ovi­si o maj­sto­ru ko­ji ju je ra­dio. Mo­ja maj­sto­ra Gil­ga iz bli­zi­ne Du­gog Se­la i sto­ji oko šest ti­su­ća ku­na, ali ima i onih za 20 ti­su­ća. I ka­da ima ma­lo slo­bod­nog vre­me­na, ve­li, opet svi­ra, a slu­ša is­klju­či­vo tam­bu­ra­šku glaz­bu. – Vo­lim Zvon­ka Bog­da­na, Tam­bu­ra­še za du­šu... Ja sam deč­ko od za­ba­ve. Ne vo­lim ni­šta stra­no, sa­mo hr­vat­sko. Za­svi­ram i na obi­telj­skim fe­šta­ma, bez to­ga ne­ma ni­šta. Glaz­ba mi je sve – za­klju­ču­je ta­len­ti­ra­ni glaz­be­nik ko­ji je na­pi­sao i pje­smu o ko­joj ka­že: – Te­mat­ski to je pri­ča o tuž­nom ras­tan­ku u ko­jem dvo­je za­ljub­lje­nih ne mo­gu bi­ti za­jed­no za­to što otac od nje že­li da ode za bo­ga­ti­jeg. Dak­le, pra­va tam­bu­ra­ška pje­sma.

Pri­je dvi­je go­di­ne Ma­ri­ah Ca­rey i Nick Can­non od­lu­či­li su se ra­zves­ti. Upra­vo je Nick bio taj ko­ji je po­kre­nuo bra­ko­ra­zvod­nu par­ni­cu, a sa­da Ma­ri­ah za­gor­ča­va život jer ne že­li pot­pi­sa­ti pa­pi­re za ra­zvod. Par ima si­na Mo­roc­ca i kćer Mon­roe.

HELENA MINIĆ: Obo­ji­la sam ko­su u ru­ži­čas­to, sta­vi­la apa­ra­tić, puk­la sam u do­brom smis­lu. Dok ne ra­dim uži­vam, pa sam si do­pus­ti­la ne­ke pro­mje­ne.

Ses­tre Ma­ri­ne­la i Mo­ni­ka (na sli­ci), uz ro­di­te­lje Bran­ku i Zdrav­ka, naj­ve­ća su mu po­dr­ška u os­tva­ri­va­nju glaz­be­nog sna

Mar­ko (14) vo­li za­svi­ra­ti i na obi­telj­skim fe­šta­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.