San mi je da se po­kre­ne aka­de­mi­ja za tam­bu­re

Na Eu­ro­vi­zi­ji mla­dih glaz­be­ni­ka Mar­ko Martinović pr­vi je ko­ji na ovom na­tje­ca­nju svi­ra kla­si­ku na tam­bu­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Mar­ko u Köln na na­tje­ca­nje ide na je­sen i sva­ki dan vjež­ba ba­rem tri sa­ta. Slu­ša sa­mo tam­bu­ra­šku glaz­bu, a me­đu omi­lje­nim mu je Z. Bog­dan Ma­ja Car Već tje­dan da­na u obi­te­lji Martinović tra­je ve­li­ko slav­lje. Nji­hov 14-go­diš­nji sin Mar­ko na HRTo­vom na­tje­ca­nju Mla­di glaz­be­nik za Eu­ro­vi­zi­ju iz­a­bran je da za tri mje­se­ca pred­stav­lja Hr­vat­sku na Eu­ro­vi­zi­ji mla­dih glaz­be­ni­ka u Köl­nu. I pr­vi je ko­ji će na tom na­tje­ca­nju, a ko­je pos­to­ji od 1982., kla­sič­nu glaz­bu svi­ra­ti na tam­bu­ri.

Pr­sti ga bo­le od ži­ca

– Na­tje­ca­nje je ja­ko oz­bilj­no pa su i pri­pre­me tak­ve. Svi­rat ću ne­ko­li­ko sklad­bi, ne­ka bu­du iz­ne­na­đe­nje ko­je, ali sva­ki dan vjež­bam ba­rem tri sa­ta. Žu­lje­ve još ni­sam dobio, ali pr­sti bo­le od ži­ca, ne mo­gu la­ga­ti, to mi je svakodnevica. No oči­to je da se is­pla­ti – ka­že sim­pa­tič­ni Mar­ko, ko­jeg smo po­sje­ti­li u nje­go­vu do­mu u mjes­tu Ja­za­vi­ci ne­da­le­ko od Nov­ske, pa nas­tav­lja: – Na HRT-u na na­tje­ca­nju ni­sam imao tre­mu po­se­bi­ce kad sam čuo u stu­di­ju svo­jih 80 na­vi­ja­ča iz Nov­ske, eki­pu iz KUD-ova s fol­k­lo­ra. Svi­rao sam za njih. Ni od Köl­na ne­mam tre­mu. Vo­lim re­ći da sam hla­dan za sve. Sa mnom ide moj pro­fe­sor, a vje­ro­jat­no i ma­ma Bran­ka. Ša­lim se da je ona mo­ja me­na­dže­ri­ca jer i me­ne i ses­tru sva­ki dan vo­zi u se­dam ki­lo­me­ta­ra uda­lje­nu Nov­sku u Glaz­be­nu ško­lu. Na na­tje­ca­nju je za­vr­šio slu­čaj­no. Ta­ta Zdrav­ko i on gle­da­li su te­le­vi­zi­ju i vi­dje­li rek­la­mu pa je ta­ta pred­lo­žio da pro­ba jer ne­ma što iz­gu­bi­ti. Mar­ko po­ha­đa dvi­je ško­le, budi se u šest uju­tro, a ku­ći se vra­ća ne­ri­jet­ko oko 22 sa­ta. Ali

Mar­ko se ša­li da mu je ma­ma me­na­dže­ri­ca jer ga sva­ki dan vo­zi iz Ja­za­vi­ce u glaz­be­nu ško­lu u Nov­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.