Ivan Zak od­lič­nim nas­tu­pom uve­li­čao iz­lož­bu vi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Dar­ko Bi­čak dar­ko.bi­cak@pos­lov­ni.hr

Kon­cert je odu­še­vio Ze­lin­ce i ni­je im sme­ta­la ni ki­ša te je i sam Zak za­hva­lio po­sje­ti­te­lji­ma što su doš­li una­toč ne­vre­me­nu

Iz­lož­bu vi­na kon­ti­nen­tal­ne Hrvatske, ko­ja se pro­tek­log vi­ken­da 48. put odr­ža­la u Sve­tom Iva­nu Ze­li­nu, svo­jim kon­cer­tom u su­bo­tu na­ve­čer uve­li­čao je i glaz­be­nik Ivan Zak. Na­kon što su pri­je mje­sec da­na Ze­lin­ci ima­li pri­li­ku uži­va­ti u kon­cer­tu Op­će opas­nos­ti, sa­da su, ta­ko­đer u or­ga­ni­za­ci­ji i pod me­dij­skim po­kro­vi­telj­stvom Styri­je Hr­vat­ska i nje­zi­nih glav­nih bren­do­va Ve­čer­njeg lista, 24 sa­ta i Pos­lov­nog dnev­ni­ka, dobili pos­las­ti­cu – bes­pla­tan kon­cert jed­nog od no­si­te­lja da­naš­nje pop-sce­ne u Hr­vat­skoj. Ivan Zak “za­pa­lio” je mnoš­tvo po­sje­ti­te­lja u ta­moš­njoj sport­skoj dvo­ra­ni svo­jim naj­ve­ćim hi­to­vi­ma po- put “Bo­lja od naj­bo­lje”, “Us­ne va­ra­ne”, “Pre­tje­ru­jem”, “Na­uči­la si me”, “Ro­đen­dan tvoj” te svo­jom no­vom pje­smom “Sve si mo­je”, ko­ja će za­si­gur­no ubr­zo pos­ta­ti sve­pri­su­tan hit. Kon­cert je odu­še­vio Ze­lin­ce iako je bi­lo lo­še vri­je­me pra­će­no ki­šom ko­ja je pre­dve­čer za­hva­ti­la ze­lin­sko po­dru­čje te je i sam Zak za­hva­lio po­sje­ti­te­lji­ma što su una­toč ne­vre­me­nu doš­li uži­va­ti u glaz­be­nom spek­tak­lu. Zak je autor glaz­be i sti­ho­va za go­to­vo sve svo­je pje­sme. Na glaz­be­noj sce­ni pri­su­tan je dva­de­se­tak go­di­na, a ka­ko sam ka­že, na svoj pr­vi ve­li­ki hit če­kao je pu­nih 15 go­di­na. Nje­go­vu ka­ri­je­ru po­du­pi­ru i broj­ne osvo­je­ne na­gra­de. Za al­bum “Us­ne va­ra­ne” osvo­jio je Sre­br­nu plo­ču mje­sec da­na od po­čet­ka pro­da­je. Uz već osvo­je­nu Zlat­nu plo­ču za al­bum “Bo­lja od naj­bo­lje” i Pla­ti­nas­ti for­te, ko­ji mu je do­di­je­li­la stru­ka za mno­go pro­da­nih pri­mje­ra­ka autor­skih al­bu­ma, ove je go­di­ne no­mi­ni­ran i za pres­tiž­nu glaz­be­nu na­gra­du Po­rin.

Us­pje­šan Pje­vač je na glaz­be­noj sce­ni pri­su­tan 20 go­di­na, a ka­ko sam ka­že, na pr­vi hit če­kao je pu­nih 15 go­di­na

Od­li­čan nas­tup ‘Bo­lja od naj­bo­lje’, ‘Us­ne va­ra­ne’ i ‘Sve si mo­je’ sa­mo je dio hi­to­va ko­je je Zak ot­pje­vao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.