Iz dua BB iz­a­bran Ba­delj

Ba­delj je iz­bor­ni­kov ‘li­ebling’ još iz da­na kad je u Di­na­mu bio nje­gov ka­pi­ta­lac. Bro­zo­vić je do­šao kao al­ter­na­ci­ja, kad je ka­pe­tan oti­šao u HSV

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - srd­jan.he­bar@ve­cer­nji.net Sr­đan He­bar

Iz­bor­nik je igra­či­ma u ne­dje­lju dao slo­bo­dan dan, a u po­ne­dje­ljak će se oku­pi­ti na ve­če­ri u Wes­ti­nu, na do­dje­li no­go­met­nih Os­ca­ra

Koc­kas­ti je dim pu­šten na Ru­je­vi­ci. Ili pu­kov­nik ili po­koj­nik, kud pu­ko, da puk­lo, za­klju­čio je iz­bor­nik An­te Ča­čić i sta­vio karte na stol. Po­di­je­lio je dre­so­ve, na­cr­tao na plo­ču te odre­dio druš­tvo s klu­pe. Pro­tiv San Ma­ri­na (10:0) za­po­če­la su je­da­na­es­to­ri­ca ve­li­čans­tve­nih, nje­go­vih no­si­te­lja na Eu­ru. Tje­dan da­na pri­je utak­mi­ce s Tur­skom do­nio je od­lu­ku. Ne bi ima­lo smis­la neć­ka­ti se u ne­do­gled.

Na­mi­je­nja­li se mar­ke­ra

– Vr­tim 13 ili 14 igra­ča po gla­vi, ne vi­še – ka­zao je u su­bo­tu Ča­čić. Vra­tar ni­je bio upi­tan, kao ni na­pad. Su­ba­šić – Man­džu­kić. Al­ter­na­ci­ja Man­dži je Nikola Ka­li­nić. Pre­ma vi­đe­nom u Ri­je­ci, ot­klo­nio je i enig­me li­je­vog be­ka. Ta­mo će igra­ti Ivan Stri­nić, ko­jem je to pri­rod­na po­zi­ci­ja, a Ši­me Vr­salj­ko, ko­li­ko god je no­go­met­no po­ten­tan, če­kat će pri­li­ku s klu­pe, za­mi­je­ni­ti Da­ri­ja Sr­nu ili Stri­ni­ća. Ali, bi­ti na klu­pi. Od­lu­čio se, da­ka­ko, Ča­čić i za kri­la, na li­je­vom Ivan Pe­ri­šić, što mu ni­je bi­la te­ška od­lu­ka, a na des­nom – Mar­ko Pja­ca. Za Lu­ku Mo­dri­ća te is­pred nje­ga Iva­na Ra­ki­ti­ća, mjes­ta ni­su ni bi­la upit­na. Je­di­na dvoj­ba, ono što je da­ni­ma va­gao na tre­nin­zi­ma u Ro­vi­nju, bi­la je – Mi­lan Ba­delj ili Mar­ce­lo Bro­zo­vić. Njih su se dvo­ji­ca na­mi­je­nja­la ‘mar­ke­ra’, ma­lo su igra­li na jed­noj stra­ni, ma­lo na dru­goj. I tko će, ko­nač­no na kra­ju sta­ja­ti uz Lu­ku Mo­dri­ća? Ba­delj. Iako bi, iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve, ne­kom dru­gom pr­vi iz­bor bio Bro­zo­vić kao no­si­telj igre In­te­ra, iza ko­jeg je se­zo­na ži­vo­ta, a ko­jeg nam je čak i sam Ja­vi­er Za­net­ti ne­dav­no na­hva­lio na sva usta: – Bro­zo­vić je sja­jan. Re­la­tiv­no je mlad, uvje­ren sam da mo­že još i bo­lje, da će do­dat­no na­pre­do­va­ti. Ipak, Ba­delj je Ča­či­ćev ‘li­ebling’. Pro­uči­mo li nji­hov od­nos, bit će jas­no za­što je to­me ta­ko. Na­ime, duo BB, i Broz i Ba­delj, nje­go­vi su biv­ši igra­či, na nji­hov je no­go­met­ni put utje­cao baš hr­vat­ski brk. Me­đu­tim, Ba­delj je bio – pr­va lju­bav. Bio mu je, uos­ta­lom, i ka­pe­tan Di­na­ma. Pri­je če­ti­ri go­di­ne bio mu je ključ­ni igrač vez­nog re­da, odra­dio po­sao, gur­nuo ih u Li­gu pr­va­ka. Čo­vjek od­lu­ke. Ka­pi­ta­lac. I u tom je raz­dob­lju Ba­delj oti­šao u HSV, ot­ku­da će kas­ni­je pre­se­li­ti u Fi­oren­ti­nu. A Bro­zo­vić? On je do­šao tek kad je Ba­delj oti­šao, kao nje­go­va za­mje- na iz Lo­ko­mo­ti­ve. I on je bri­lji­rao kod Ča­či­ća, igrao s nji­me Li­gu pr­va­ka, ta­da se afir­mi­rao i Ko­va­čić. Ali, eto, bio je tek al­ter­na­ci­ja za Ba­de­lja. Iz­bor broj dva. Da­nas je ta­ko os­ta­lo.

Tko će ma­nje po­gri­je­ši­ti

– Za­što ne ko­ris­tim Mar­ce­la Bro­zo­vi­ća? O nje­mu sve znam, pa sam uvo­dio deč­ke za ko­je sam mis­lio da mo­gu ne­što doz­na­ti – ka­zao je Ča­čić. Uos­ta­lom, za­što bih mi­je­njao mom­čad ko­ja ski­da re­kor­de. Kad smo pi­ta­li sta­rog lis­ca, Ći­ru Bla­že­vi­ća, za kog bi se on od­lu­čio, te mu pred­sta­vi­li Ča­či­će­ve dvoj­be, ve­se­lo je re­kao: – Ne bri­nem se, si­ne, o to­me. Ne bih se mi­je­šao u nje­gov po­sao. Uvje­ren sam ka­ko će An­te Ča­čić pro­na­ći pra­vo rje­še­nje. On je s nji­ma, i ima bolji uvid u mom­čad ne­go mi. Uos­ta­lom, za raz­li­ku od nas ko­ji gle­da­mo sa stra­ne, on će si­gur­no ma­nje po­gri­je­ši­ti – ve­li Ći­ro. Zgod­no, ‘ma­nje će po­gri­je­ši­ti’. I sam je Bro­zo­vić re­kao da bi, da mo­že bi­ra­ti, ra­di­je igrao u sre­di­ni. Ali, tu je is­ta­li­ran Ba­delj. Kraj pri­če. A na Bro­zu je, tra­ži­ti sad put pre­ma des­nom kri­lu na ko­jem je Mar­ko Pja­ca. – Igrao sam to u po­s­ljed­nje vri­je­me u In­te­ru, sna­šao bi se... Sre­ćom, to su sve slat­ke bri­ge. Od vi­ška tak­vih igra­ča gla­va ne bo­li.

Mar­ce­lo Bro­zo­vić te Ve­dran Ćor­lu­ka (u po­za­di­ni) pro­pus­ti­li su po­s­ljed­nju pri­pre­mu pri­je od­la­ska na Eu­rop­sko pr­vens­tvo. Broz na klu­pi, a Čar­li se oz­li­je­dio

Po­ma­gat će Mo­dri­ću, ras­te­re­ti­ti ga obram­be­nih za­da­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.