Po­li­ci­ja: Ne mo­že­mo pru­ži­ti op­ti­mal­nu si­gur­nost kod Eif­fe­la

Ne mo­že­te bi­ti si­gur­ni da će grad u ko­ji do­đe­te zbog štraj­ka ima­ti stru­je

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Kras­nec

Štraj­ka­li su u že­lje­ni­ci, pa je vo­zi­la sa­mo tre­ći­na vla­ko­va, pi­lo­ti Air Fran­cea naj­av­lju­ju štraj­ka od 11. do 14. lip­nja na­kon što Euro već poč­ne...

Vri­je­me je očaj­no, po­pla­ve ne­za­bi­lje­že­ne u po­s­ljed­njih dva-tri de­set­lje­ća po­go­di­le su Pa­riz i niz dru­gih gra­do­va, po­svu­da je i da­lje na sna­zi iz­van­red­no sta­nje zbog opas­nos­ti od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, štrajk agre­siv­nih sin­di­ka­ta po­vre­me­no pa­ra­li­zi­ra pu­to­va­nja zem­ljom, a us­pi­je­te li se ne­ka­ko do­ko­pa­ti do že­lje­ne des­ti­na­ci­je, ni­je si­gur­no da će grad u ko­jem od­sje­da­te ima­ti stru­je ni­ti da će obliž­nja ben­zin­ska cr­p­ka ima­ti ben­zi­na.

Po­li­ci­ja je pre­op­te­re­će­na

Ne ra­ču­na­ju­ći tih ne­ko­li­ko sit­ni­ca, Fran­cu­ska je sa­vr­še­no sprem­na za po­če­tak Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva! Opas­nost od te­ro­riz­ma, mi­li­tant­no ras­po­lo­že­ni štraj­ka­ši i vre­men­ske ne­po­go­de za­jed­no na­no­se gla­vo­bo­lju Fran­cu­zi­ma, ko­ji se bri­nu o or­ga­ni­za­ci­ji Eura 2016., ali i svim na­vi­ja­či­ma ko­ji ovaj tje­dan po­či­nju pris­ti­za­ti u Fran­cu­sku ka­ko bi pra­ti­li utak­mi­ce. Šef pa­ri­ške po­li­ci­je Mic­hel Ca­dot u pi­smu pos­la­nom mi­nis­tru unu­tar­njih pos­lo­va Ber­nar­du Ca­ze­ne­uveu upo­zo­rio je da su po­li­caj­ci pre­op­te­re­će­ni i pred­lo­žio da se na­vi­jač­ka zo­na u bli­zi­ni Eif­fe­lo­va tor­nja ne otva­ra za na­vi­ja­če. – Ni­smo u mo­guć­nos­ti pru­ži­ti op­ti­mal­nu ra­zi­nu si­gur­nos­ti – priz­nao je za­po­vjed­nik po­li­ci­je u Pa­ri­zu. No, mi­nis­tar mu je po­ru­čio da se ne bri­ne jer će se do­dat­no an­ga­ži­ra­ti pri­vat­ne za­šti­tar­ske tvrt­ke ko­je će, u kom­bi­na­ci­ji s po­li­ci­jom i voj­skom, jam­či­ti za si­gur­nost. Uku­pan broj lju­di an­ga­ži­ra­nih na osi­gu­ra­nju Eura 2016. bit će oko 90 ti­su­ća, pri­op­ći­la je fran­cu­ska vla­da.

Voj­ska je na uli­ca­ma

Voj­ska je pri­sut­na na uli­ca­ma zbog iz­van­red­nog sta­nja ko­je je uve­de­no na­kon te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Pa­ri­zu u stu­de­nom 2015., a iz­van­red­no sta­nje omo­gu­ći­lo je dr­ža­vi da pri­vre­me­no vrati kon­tro­le na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma sa svim su­sjed­nim zem­lja­ma. Ame­rič­ka vla­da proš­log je tjed­na upo­zo­ri­la svo­je dr­žav­lja­ne na opas­nost od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u Eu­ro­pi ovo­ga lje­ta, a u upo­zo­re­nju su kao po­ten­ci­jal­na me­ta na­pa­da is­tak­nu­ti sta­di­oni i na­vi­jač­ke zo­ne u gra­do­vi­ma u ko­ji­ma se igra Eu­rop­sko no­go­met­no pr­vens­tvo u Fran­cu­skoj. No, osim opas­nos­ti od te­ro­riz­ma, fran­cu­skoj po­li­ci­ji i vlas­ti­ma gla­vo­bo­lju za­da­ju sin­di­ka­ti, ko­ji već tri mje­se­ca or­ga­ni­zi­ra­ju štraj­ko­ve i pro­s­vje­de pro­tiv pred­lo­že­ne re­for­me rad­nog za­ko­no­dav­s­tva. U če­t­vr­tak proš­log tjed­na sa­mo je tre­ći­na vla­ko­va pro­me­to­va­la re­do­vi­to, dok su os­ta­li bi­li ot­ka­za­ni zbog štraj­ka. Sin­di­kat pi­lo­ta Air Fran­cea naj­a­vio je obus­ta­vu ra­da od 11. do 14. lip­nja, upra­vo u pr­vim da­ni­ma pr­vens­tva. Štraj­ka­ši su pro­tek­lih da­na ula­zi­li u agre­siv­ne su­ko­be s po­li­ci­jom na uli­ca­ma, sa­bo­ti­ra­li su rad nuk­le­ar­nih elek­tra­na i ra­fi­ne­ri­ja, zbog če­ga su di­je­lo­vi Fran­cu­ske os­ta­ja­li bez stru­je i bez go­ri­va na po­je­di­nim ben­zin­skim cr­p­ka­ma. A tak­ti­ka štraj­ka­ša je da, ako tre­ba, iz­a­zo­vu i ka­os ti­je­kom Eura ka­ko bi na­tje­ra­li vla­du da odus­ta­ne od reformi. Pre­mi­jer, me­đu­tim, po­ru­ču­je da ne­će odus­ta­ti, pa što bu­de. – Ako pro­s­vjed­ni­ci po­bi­je­de, ka­ko će­mo su­tra re­for­mi­ra­ti zem­lju? Mo­ra­mo os­ta­ti čvr­sti – re­kao je pre­mi­jer Ma­nu­el Val­ls. I po­vrh svih tih “ljud­skih” fak­to­ra, ovih da­na po­ja­vi­la se i jed­na pri­rod­na ne­po­go­da. Zbog obil­nih ki­ša, ri­je­ka Se­na u Pa­ri­zu u pe­tak je do­seg­nu­la naj­vi­šu ra­zi­nu u go­to­vo 35 go­di­na, a pri­vre­me­no su bi­li za­tvo­re­ni mu­ze­ji Lo­uvre i Or­say, ka­te­dra­la No­tre-Da­me i dru­ge zna­me­ni­tos­ti uz oba­lu ri­je­ke. Lo­uvre će os­ta­ti za­tvo­ren ba­rem do sri­je­de.

U oko­li­ci Pa­ri­za bi­lo je pro­ble­ma zbog štraj­ko­va ko­mu­nal­nih i dru­gih rad­ni­ka ko­ji se pro­ti­ve re­for­ma­ma

U Nan­te­su su de­mons­tran­ti stvo­ri­li mno­go pro­ble­ma

Se­na već 35 go­di­na ni­je ima­la ta­ko vi­so­ki vo­dos­taj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.