Ce­de­vi­ta že­li do­ves­ti si­na ve­li­kog Joh­na Stoc­k­to­na

Na lis­ti že­lja je i Du­je Du­kan, sin ska­uta Bul­l­sa Ivi­ce Du­ka­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Dra­žen Braj­dić

Ce­de­vi­tin cen­tar Mar­ko Ara­po­vić da­nas pu­tu­je u Ho­us­ton gdje će uoči NBA draf­ta nje­gov ta­lent pro­cje­nji­va­ti NBA ska­uti

Na­kon osva­ja­nja tre­ćeg uzas­top­nog nas­lo­va pr­va­ka Hrvatske, ce­de­vi­ta­še je u nji­ho­voj ku­ći na Ve­le­saj­mu do­če­ka­la na­vi­jač­ka ba­klja­da, a po­tom i fe­šta kak­ve su već pos­ta­le tra­di­ci­onal­ne u Do­mu ko­šar­ke Ce­de­vi­ta. Bend je svi­rao po že­lja­ma, pa je ta­ko net­ko na­ru­čio za fi­nal­ne su­par­ni­ke ci­bo­se onu od No­vih Fo­si­la “šu­ti sa­mo šu­ti, šu­ti moj dje­ča­če pla­vi”. Što­vi­še, vi­dje­li smo i ne­ke čla­no­ve upra­ve, s ma­ji­com “Pr­va­ci 2016” na či­joj je po­le­đi­ni bio Ci­bo­nin lo­go­tip ko­jeg me­te ve­li­ka me­tla jer is­hod fi­na­la pro­tiv ‘iz­ra­nja­va­nog” ri­va­la bio ta­ko­zva­na “me­tla” (30). No, tak­ve ma­ji­ce ni­su no­si­li i biv­ši ci­bo­si, sport­ski di­rek­tor Ma­tej Ma­mić i pr­vi tre­ner Velj­ko Mr­šić, jer oni su i da­nas za­hval­ni tom klu­bu što ih je igrač­ki afir­mi­rao i lan­si­rao iz­van hr­vat­skih gra­ni­ca.

Whi­teu se ne žu­ri ku­ći

Nas­lov su sla­vi­li i Ame­ri­kan­ci Pul­len, Whi­te i Wal­ker, ko­ji Za­greb ne­će na­pus­ti­ti pri­je utor­ka jer u po­ne­dje­ljak je za­jed­nič­ka klup­ska ve­če­ra. Uos­ta­lom, pri­čao nam je biv­ši NBA igrač Ja­mes Whi­te, da se nje­mu ni­ti ne žu­ri ku­ći: - U ovo vri­je­me proš­le go­di­ne je­dva sam če­kao da na­pus­tim Ka­zanj, gdje sam igrao za Unics, a sa­da mi se uop­će ne žu­ri. Jer, ova se­zo­na u Ce­de­vi­ti za me­ne je bi­la sjaj­no is­kus­tvo. I pri­je su mi pri­ča­li ame­rič­ki ko­šar­ka­ši, po­naj­pri­je e Dra­per i Smith, da je ovo sja­jan klub, no da je ova­ko do­bro ipak ni­sam oče­ki­vao. Osim to­ga, bi­li su to po­naj­bo­lji su­igra­či ko­je sam imao u ka­ri­je­ri. U mom­ča­di ni­smo ima­li ma­mla­za i šu­pa­ka. Pri­čao je Whi­te s gu­štom i o Ce­de­vi­ti­nim mla­dim igra­či­ma, po­naj­pri­je o Mar­ku Ara­po­vi­ću ko­ji će se da­nas za­pu­ti­ti na pro­bu u NBA kamp u Ho­us­to­nu u ko­jem će bo­ra­vi­ti ne­ko­li­ko da­na i na­kon če­ga će se pri­klju­či­ti re­pre­zen­ta­ci­ji. - Mar­ko će bi­ti do­bar igrač jer ima još ja­ko pu­no pros­to­ra za na­pre­dak, a pa­me­tan je mo­mak, pun po­ten­ci­ja­la. A ja­ko pu­no ga ima i 17-go­diš­nji Mu­sa ko­ji uz to ima i men­ta­li­tet po­tre­ban za us­pjeh. Gdje god da igra taj mis­li da je bolji od dru­gih, a baš ta­kav stav ti je po­tre­ban da bi us­pio u NBA. No, ipak ima ne­što ve­za­no uz Ce­de­vi­tu što Whi­tea ni­je za­do­vo­lji­lo. - Mo­je je­di­no ra­zo­ča­re­nje bi­la je ABA li­ga. Htio sam po­mo­ći ovom klu­bu da se dig­ne na vi­đu ra­zi­nu i u to­me sam u Eu­ro­li­gi us­pio jer smo uš­li u Top 16, no u ABA li­gi ni­sam. Ni­smo bi­li pr­va­ci. I pred­sjed­ni­ku klu­ba Mla­de­nu Ve­be­ru, nas­lov pr­va­ka re­gi­onal­ne li­ge ne­do­sa­nja­ni je san. - Onaj be­ograd­ski fi­na­le ko­ji smo iz­gu­bi­li od Ci­bo­ne bi­la je na­ša naj­ve­ća i još uvi­jek je ne­pre­ža­lje­na pri­go­da za re­gi­onal­ni nas­lov. Za­jed­no sa sport­skim di­rek­to­rom Ma­te­jem Ma­mi­ćem i pr­vim tre­ne­rom Velj­kom Mr­ši­ćem, pred­sjed­nik će ana­li­zi­ra­ti sta­nje s ugo­vo­ri­ma i na­pra­vi­ti stra­te­gi­ju za pri­je­laz­ni rok. - Mo­ra­mo vi­dje­ti tko od igra­ča že­li oti­ći, a ima ugo­vor s na­ma. Ko­li­ko znam to je Mi­ro Bi­lan ko­ji je ovom klu­bu ja­ko pu­no dao i on je zas­lu­žio da ga uz pri­mje­re­nu od­šte­tu pus­ti­mo. Že­lim mu svu sre­ću i ne­ka nam se jed­nog da­na vrati. Ba­bi­ću pak is­ti­če ugo­vor, no i on je pu­no dao ovom klu­bu. Vo­li­mo ga pa će­mo sjes­ti i vi­dje­ti mo­že­mo li ga za­dr­ža­ti.

Že­li li Du­je u Eu­ro­pu?

Za vje­ro­va­ti je da klub ne­će mo­ći za­dr­ža­ti Ja­co­ba Pul­le­na, da će se za­hva­li­ti Hen­ryju Wal­ke­ru, da će im Lu­ka Žo­rić bi­ti pre­skup, pa će uz vje­ro­jat­ni od­la­zak Bi­la­na tre­ba­ti do­ves­ti no­ve pe­ti­ce. U tim kom­bi­na­ci­ja­ma spo­mi­nju se Dar­ko Pla­ni­nić i Jo­sip So­bin, a pos­to­ji čak i kom­bi­na­ci­ja po ko­joj bi Ivica Zu­bac, bu­de li to in­te­res NBA klu­ba ko­ji će ga draf­ti­ra­ti, odi­grao se­zo­nu u Ce­de­vi­ti i tek on­da oti­šao pre­ko Atlan­ti­ka. A i na toj stra­ni svi­je­ta Ce­de­vi­ta se za­ni­ma za no­va po­ja­ča­nja, pa se ta­ko raz­go­va­ra oko Da­vi­da Stoc­k­to­na (24, 180 cm), si­na le­gen­dar­nog Joh­na Stoc­k­to­na, ko­jem je maj­ka Hr­va­ti­ca što ga kva­li­fi­ci­ra i za do­bi­ja­nje hrvatske pu­tov­ni­ce. Stoc­k­ton je proš­lu se­zo­nu pro­veo u ra­zvoj­noj li­gi (NBDL) u ko­joj je knji­žio 18 ko­še­va i 7 asis­ten­ci­ja po utak­mi­ci, a su­igrač mu je bio Du­je Du­kan, ko­ji je ta­ko­đer na ra­da­ru hr­vat­skog pr­va­ka. No, tu je ključ­no pi­ta­nje da li Du­kan uop­će že­li u Eu­ro­pu ili se že­li bo­ri­ti za mjes­to u Sa­cra­men­to Kin­g­si­ma.

Mr­ši­ćev po­moć­nik Ta­li­jan Po­zzec­co že­li i na­da­lje bi­ti des­na ru­ka svom pri­ja­te­lju Sla­gat će­mo mom­čad kao da će­mo igra­ti Eu­ro­kup, is­ti­če pred­sjed­nik Ve­ber

Ne bih imao ni­šta pro­tiv da os­ta­nem još jed­nu se­zo­nu - ka­že Whi­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.