Sa­mo pet te­ni­sa­či­ca dva je pu­ta us­pje­lo po­bi­je­di­ti Se­re­nu

Ve­ne­zu­ela je u mom sr­cu, ne igram sa­mo za Špa­njol­sku, ka­že Ga­bri­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić

Baš sam raz­miš­lja­la ka­ko je te­ško opet po­bi­je­di­ti Se­re­nu, a on­da sam se sje­ti­la Ra­fa­ela Na­da­la ko­ji je ov­dje sla­vio de­vet pu­ta, ka­že Mu­gu­ru­za

Osvo­ji­ti Ro­land Gar­ros za sva­kog je te­ni­sa­ča ili te­ni­sa­či­cu os­tva­re­nje sna iz mla­dos­ti. Kad još k to­me u fi­na­lu po­bi­je­di­te svoj idol kao što je Gar­bi­ne Mu­gu­ru­za u su­bo­tu po­bi­je­di­la Se­re­nu Wil­li­ams, on­da je to san svih sno­va.

Po­uka za mla­de ge­ne­ra­ci­je

Te­ni­sa­či­ca ko­ja da­nas nas­tu­pa sa špa­njol­skom pu­tov­ni­com ro­đe­na je pri­je 22 go­di­ne u Ca­ra­ca­su, a te­ni­som se po­če­la ba­vi­ti već s tri go­di­ne. Otac joj je Špa­njo­lac, Ba­ski­jac, a maj­ka Ve­ne­zu­elan­ka. Ima dvo­ji­cu sta­ri­je bra­će ko­ji su u mla­dos­ti ta­ko­đer tre­ni­ra­li te­nis. – Ve­ne­zu­ela je u mom sr­cu iako igram pod špa­njol­skom zas­ta­vom. Ne igram sa­mo za Špa­njol­sku, igram za obje dr­ža­ve. Na­dam se da će ovaj moj us­pjeh ohra­bri­ti lju­de, po­seb­no u Ve­ne­zu­eli – na­po­me­nu­la je. Gar­bi­ne ni­je ti­pič­na Špa­njol­ka već i zbog svo­je vi­si­ne, vi­so­ka je 182 cen­ti­me­tra (te­ška 73 ki­lo­gra­ma). Po igri pod­sje­ća na Ma­ri­ju Ša­ra­po­vu, ali po od­luč­nos­ti i pre­da­nos­ti te­ni­su još vi­še na Stef­fi Graf. Za raz­li­ku od po­bjed­ni­ca pret­hod­nih Grand Slam tur­ni­ra – Pe­net­te (US Open) i Ker­ber (Aus­tra­li­an Open) – u Mu­gu­ru­zi­nu pri­mje­ru nit­ko ne sum­nja da će se ona oki­ti­ti ba­rem još po­ko­jom Grand Slam kru­nom. U sva­kom slu­ča­ju vi­di se da ni­je te­ni­sa­či­ca ko­ja će ple­sa­ti sa­mo jed­no lje­to. No, am­bi­ci­je su jed­no, i sprem­nost, ali po­treb­na je i re­ali­za­ci­ja. Pret­hod­ne dvi­je go­di­ne na pa­ri­škom su joj se pu­tu, i to oba pu­ta u če­t­vr­t­fi­na­lu, is­pri­je­či­le Ša­fa­ro­va i Ša­ra­po­va. Na upit je li vje­ro­va­la da ove go­di­ne mo­že osvo­ji­ti Ro­land Gar­ros, i to pre­ko Se­re­ne, od­go­vo­ri­la je.

Uvi­jek sam vje­ro­va­la

– Vje­ro­va­la sam da je to mo­gu­će. Na­pre­do­va­la sam iz me­ča u meč. Bi­lo mi je sa­mo bit­no da se emo­tiv­no ne po­tro­šim i u to­me sam us­pje­la. Pri­sje­ti­la se nji­ho­va fi­nal­nog dvo­bo­ja u Wim­ble­do­nu proš­le go­di­ne ka­da je is­hod bio obr­nut. – U svim su­sre­ti­ma s njom pro­tra­ti­la sam ne­ke pri­li­ke, ne sa­mo u fi­na­lu Wim­ble­do­na. Ta­da sam po­seb­no bi­la ner­voz­na, ni­sam se mo­gla kon­tro­li­ra­ti, ni­sam mo­gla nor­mal­no raz­miš­lja­ti – ka­za­la je Mu­gu­ru­za ko­joj je to dru­ga po­bje­da nad mla­đom od ses­ta­ra Wil­li­ams (uz tri po­ra­za) te je ta­ko pos­ta­la jed­na od sa­mo pet te­ni­sa­či­ca (uz Sto­sur, He­nan, V. Wil­li­ams i Ca­pri­ati) ko­ji­ma je poš­lo za ru­kom dva ili vi­še pu­ta po­bi­je­di­ti Se­re­nu. Pre­ko Twit­te­ra joj je na po­bje­di čes­ti­tao i Ra­fa­el Na­dal. – Baš sam raz­miš­lja­la o to­me ka­ko će bi­ti te­ško ovo po­no­vi­ti u Pa­ri­zu. A on­da se ja­vio Ra­fa ko­je­mu je to poš­lo za ru­kom čak de­vet pu­ta. Zna­či, mo­gu­će je. No, sjaj­no je to što mi se Ra­fa ja­vio, za Špa­njol­ce je ovo glav­ni tur­nir – uz osmi­jeh je do­da­la Mu­gu­ru­za ko­ja ima pri­jav­lje­no pre­bi­va­li­šte u Že­ne­vi, ali fran­cu­ski, priz­na­je, ne zna.

Ga­bri­nin otac je Bask, maj­ka iz Ve­ne­zu­ele, a bra­ća su joj ta­ko­đer igra­la te­nis

Us­pje­la sam kon­tro­li­ra­ti emo­ci­je i oti­ći do kra­ja - Ga­bri­ne Mu­gu­ru­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.