Od­boj­ka­ši­ce su nam ta­ko mla­de da ne­ke ni­su u pr­voj pos­ta­vi svo­jih klu­bo­va

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Po­t­vr­di­lo se da smo pos­tu­pi­li is­prav­no ka­da smo na tur­ne­ju po­ve­li pet mla­dih igra­či­ca – ka­zao je iz­bor­nik Ak­sen­ti­je­vić

Od­boj­ka­ši­ce Hrvatske osvo­ji­le su pr­vo mjes­to na tur­ni­ru Svjet­ske Grand Prix se­ri­je ko­ji se igrao u Ben­di­gu, če­t­vr­tom gra­du po ve­li­či­ni u Aus­tra­li­ji. Na­kon Ku­be (3:1) i Ko­lum­bi­je (3:0), ju­čer uju­tro po­bi­je­di­li smo i do­ma­ći­na, Aus­tra­li­ju sa 3:0 (25:19, 25:17, 25:12). Ma­lo je tko oče­ki­vao da će po­mla­đe­na re­pre­zen­ta­ci­ja, s čak šest de­bi­tan­ti­ca, odi­gra­ti ova­ko do­bro tur­nir. Od glav­nih igra­či­ca u Aus­tra­li­ji su bi­le tek Sa­man­ta Fa­bris, Ana Gr­bac, Mi­ra To­pić i Mia Jer­kov, dok su ovu ak­ci­ju pre­sko­či­le Ma­ja Po­ljak, Sen­na Ušić, Iva­na Mi­loš, Je­la­na Alaj­beg, Ka­ta­ri­na Ba­run. Pri­li­ku su do­bi­le mla­de Re­ne Ša­in, Ema Stru­njak, Bru­na Vran­ko­vić, Iva Ju­ri­šić, Be­ti Du­man­či­ći Lea Cvet­nić. Dio tih mla­dih igra­či­ca ne nas­tu­pa ni za pr­vu mom­čad svo­jih klu­bo­va, no iz­bor­nik Mi­ros­lav Ak­sen­ti­je­vić je pro­ci­je­nio da su to naj­per­s­pek­tiv­ni­je dje­voj­ke. – Po­t­vr­di­lo se da smo pos­tu­pi­li is­prav­no ka­da smo na tur­ne­ju po­ve­li pet mla­dih igra­či­ca ko­je su u pot­pu­no oprav­da­le mo­je po­vje­re­nje. Ima­mo od­lič­nu at­mo­sfe­ru u mom­ča­di ko­ja će sa­da, na­kon ove tri po­bje­de, si­gu­ran sam, bi­ti još i bo­lja. Sa­da će­mo bi­ti pod po­zi­tiv­nim pri­ti­skom jer smo po­di­gli ljes­tvi­cu i vi­še ne­go što sam se na­dao. Po­bje­de nas, da­ka­ko, ne­će us­pa­va­ti, već će nam bi­ti po­ti­caj da sjaj­nu igru po­no­vi­mo i na dru­gom tur­ni­ru u Pe­ruu – is­tak­nuo je Mi­ros­lav Ak­sen­ti­je­vić. Na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja se iz Aus­tra­li­je se­li u Chi­clayo, grad u Pe­ruu gdje će se od 10. do 12. lip­nja igra­ti dru­gi tur­nir Svjet­ske Grand Prix se­ri­je. Ta­mo će nam su­par­ni­ci bi­ti po­nov­no Ku­ba, Al­žir i do­ma­ćin Pe­ru. Za pla­sman na za­vr­š­ni tur­nir, ko­ji će se igra­ti u Ka­zah­s­ta­nu, tre­ba nam sa­mo jed­na po­bje­da.

PAV­LE­TIĆ/PIXSELL NELPAVLETIĆ/PIXSELL

Sen­na Ušić je me­đu naj­i­skus­ni­jim igra­či­ca­ma u ovoj re­pre­zen­ta­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.