Sed­lar: Ali mi je re­kao da je Hr­vat Chu­va­lo mo­gao pri­ma­ti ba­ti­ne

Ali­je­va bi­ogra­fi­ja “Ja, naj­ve­ći” bi­la mi je kao rad­na bi­ljež­ni­ca – re­kao je Želj­ko Ma­vro­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net

GAJEVA ZA­GREB,29, ZA­GREB GAJEVA 29 UPISI 01/4556-122 www.po­s­mrt­na-pri­po­moc.hr UPISI 01/4556-122 Hr­vat­skom bok­sač­kom iz­bor­ni­ku Pi­je­tra­ju Ali­jev ku­har ot­krio je da ni­je jeo pu­no me­sa, ali da je ja­nje­ti­nu obo­ža­vao Dra­žen Braj­dić Dok se ci­je­li svi­jet opra­šta od naj­ve­će sport­ske lič­nos­ti 20. sto­lje­ća, mi smo po­ku­ša­li po­tra­ži­ti Hr­va­te ko­ji su s pre­mi­nu­lim ve­li­ka­nom Mu­ham­ma­dom Ali­jem bi­li u bi­lo kak­vom do­ti­ca­ju. Poz­na­va­ju­ći nje­go­vu so­ci­jal­nu okret­nost, na­zva­li smo biv­šeg olim­pij­ca Da­mi­ra Ška­ru da ga pi­ta­mo je li se ikad upoz­nao s Naj­ve­ćim. – Na­kon SP-a u Re­nou 1986., ostao sam još ne­ko­li­ko mje­se­ci u SAD-u pa sam na jed­nom pri­ma­nju u Los An­ge­le­su imao pri­li­ke bi­ti u nje­go­voj bli­zi­ni, no fo­to­gra­fi­ra­ti se ni­sam us­pio jer to ni­je bi­lo vri­je­me idi­ot-ka­me­ra i pa­met­nih te­le­fo­na. I ne­sre­tan sam što ne­mam fo­to­gra­fi­ju s tak­vim ve­li­ka­nom, re­kao bih ka­riz­ma­ti­kom. On je bio iz­nad­pro­sječ­no in­te­li­gen­tan i da­le­ko­vi­dan čo­vjek ko­ji se kon­fron­ti­rao s es­ta­bli­šmen­tom sva­ke vr­ste. Idri­zi laž­ni tje­les­ni ču­var Po­put Ška­re, ni biv­ši europ­ski pro­fe­si­onal­ni pr­vak Želj­ko Ma­vro­vić ni­je ni­kad raz­go­va­rao s Ali­jem, ali je on i nje­mu bio uzor. – Ja sam ži­vio na nje­go­voj knji­zi “Ja, naj­ve­ći” ko­ja mi je bi­la kao rad­na bi­ljež­ni­ca. U njoj sam dr­žao svo­je sli­či­ce, cr­te­že, zna­kov­lje. Kao i mno­gi, i ja sam ga po­ku­ša­vao ko­pi­ra­ti, no tak­vu ele­gan­ci­ju, me­ko­ću i br­zi­nu is­pu­ca­va­nja do­sad još nit­ko ni­je us­pio spo­ji­ti. Le­onard Pi­je­traj, ak­tu­al­ni hr­vat­ski bok­sač­ki iz­bor­nik, bio je bli­zu Ali­ju, ali u su­par­nič­kom ta­bo­ru. – Jed­nom sam u Nje­mač­koj se­kun­di­rao ne­koj Šve­đan­ki ko­ja se bo­ri­la pro­tiv Ali­je­ve kće­ri La­ile. No, pre­ko Don Kin­ga, dok sam vo­dio Pre­ska­ra, upoz­nao sam čo­vje­ka ko­ji mu je ku­hao, a taj gos­po­din mi je ka­zao da Ali ni­je jeo pu­no me­sa, ali da je vo­lio po­jes­ti ja­nje­ti­nu. Enver Idri­zi, dvos­tru­ki europ­ski pr­vak u ka­ra­teu, is­pri­čao nam je i aneg­do­tu ka­ko je pri­je pet-šest go­di­na us­pio do­ći do Ali­ja, u vri­je­me ka­da nit­ko ne­po­zvan u nje­gov krug ni­je mo­gao ući. – Za vri­je­me WBC-ove ko­nven­ci­je u mek­sič­kom Can­cu­nu ja sam bio gost kao ka­ra­ta­ški pr­vak. Ali je već ta­da bio po­pri­lič­no bo­les­tan i ni­je mu bi­lo la­ko pri­ći pa sam se nje­go­vim mek­sič­kim za­šti­ta­ri­ma pred­sta­vio kao nje­gov no­vi tje­les­ni ču­var i oni su na­sje­li. Ka­da sam ušao u pros­to­ri­ju poz­dra­vio sam sa “se­lam alej­kum” i ka­zao da sam s Ko­so­va. I su­pru­ga i kći od­mah su us­ta­li i po­že­lje­li mi do­bro­doš­li­cu te me po­sje­li po­kraj Ali­ja. A on je onom svo­jom drh­ta­vom ru­kom uhva­tio mo­ju i ne­ko vri­je­me me ni­je pu­štao. Ne­ko­li­ko idu­ćih da­na stal­no sam bio uz njih, a nit­ko iz­van tog kru­ga ni­je za­pra­vo znao tko sam. U me­đu­vre­me­nu sam ga sreo još ne­ko­li­ko pu­ta, na tim bok­sač­kim ko­nven­ci­ja­ma, a po­s­ljed­nji put la­ni u Las Ve­ga­su ka­da se vi­dje­lo da je ja­ko bo­les­tan – pre­nio nam je svo­je do­živ­lja­je Idri­zi, ko­ji da­nas ži­vi u Nje­mač­koj. She­en upoz­nao Ja­ko­va i Ali­ja U vri­je­me ka­da je bio pu­no zdra­vi­ji, s Ali­jem je osob­ni kon­takt os­tva­rio i naš poz­na­ti film­ski re­da­telj Ja­kov Sed­lar. – Pri­je 20 go­di­na moj pri­ja­telj glu­mac Mar­tin She­en po­zvao me u Bos­ton na do­bro­tvor­nu pri­red­bu za pri­kup­lja­nje novca za ško­lo­va­nje si­ro­maš­ne cr­nač­ke dje­ce. Ka­da mi je re­kao da će­mo moj sin Do­mi­nik i ja bi­ti za is­tim sto­lom s Mu­ham­ma­dom Ali­jem, bio sam sre­tan što ću mo­ći upoz­na­ti he­ro­ja svo­je mla­dos­ti. Ima­li smo pri­li­ku raz­go­va­ra­ti o ni­zu te­ma, a Do­mi­nik ga je pi­tao za Chu­va­la, na što je Ali po­di­gao pa­lac go­re i re­kao: “Sja­jan bo­rac, sja­jan. Lu­di Hr­vat! Naj­č­vr­š­ći pro­tiv­nik s ko­jim sam se ikad bo­rio.” Već ta­da je go­vo­rio us­po­re­no, ru­ke su mu se tres­le i bi­lo mi je te­ško pri­hva­ti­ti či­nje­ni­cu da vi­še ni­je ona­kav ka­kav je bio dok smo svi na­vi­ja­li sa­to­ve ka­ko bi­smo ga gle­da­li usred no­ći – za­klju­čio je Ser­dar.

REUTERS

Ne­za­bo­rav­ni bok­sač­ki as – Mu­ham­mad Ali

REUTERS

na­la­zi se na hol­lywo­od­skom še­ta­li­štu slav­nih, a sa­mo Ali­je­va ne le­ži na ploč­ni­ku, već je na zi­du jer ni­je do­pus­tio da it­ko po nje­mu ga­zi Ali iz­bje­ga­va Fra­zi­erov uda­rac u Bor­bi sto­lje­ća u Ma­di­son Squ­are Gar­de­nu 1971. go­di­ne

PRIVATNI AL­BUM

Ja­kov Sed­lar u druš­tvu le­gen­dar­nog Mu­ham­ma­da Ali­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.