Umjes­to ča­ra­pa i ruč­ni­ka mla­den­ci da­ro­va­li smi­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (mmb) (am)

Sva­ki uzva­nik dobio je po jed­nu sad­ni­cu smi­lja. Ho­će li to ne­ke od njih po­tak­nu­ti na sad­nju plan­ta­ža ove ete­rič­ne bilj­ke, ne zna­mo Mla­den­ci Ce­ci­li­ja Kr­nić i Ve­dran Vi­do­vić iz Mos­ta­ra od­lu­či­li su svo­je svad­be­ne gos­te u su­bo­tu u svad­be­nom sa­lo­nu “Afro­di­ta” ne­da­le­ko od Mos­ta­ra da­ri­va­ti ne­uobi­ča­je­nim da­ro­vi­ma. Na­ime, bu­du­ći da je po­s­ljed­njih mje­se­ci glav­na te­ma u Her­ce­go­vi­ni sad­nja smi­lja, kao i ot­kup­na ci­je­na po ki­lo­gra­mu, mla­den­ci su od­lu­či­li sva­kom gos­tu pok­lo­ni­ti po jed­nu sad­ni­cu te ete­rič­ne bilj­ke. Ho­će li to ne­ke od gos­ti­ju po­tak­nu­ti na sad­nju ve­ćih na­sa­da ili plan­ta­ža, ne zna­mo, me­đu­tim, ide­ja je u sva­kom slu­ča­ju ori­gi­nal­na te je na­iš­la na odo­bra­va­nje uzva­ni­ka. Ina­če, poz­na­to je da her­ce­go­vač­ki sva­to­vi ne mo­gu pro­ći bez da­ri­va­nja. Od dav­ni­na gos­ti su do­bi­va­li ruč­ni­ke i ča­ra­pe, a u no­vi­je vri­je­me da­ro­vi su se mo­der­ni­zi­ra­li. Ta­ko mla­den­ci uzva­ni­ke zna­ju da­ri­va­ti svo­jom fo­to­gra­fi­jom, stak­len­ka­ma me­da, bo­ca­ma do­ma­će ži­lav­ke ili bla­ti­ne, gip­sa­nim i stak­le­nim fi­gu­ri­ca­ma, a od sa­da – i sad­ni­ca­ma smi­lja. Bob Stac­kowitz uhi­ćen je 1966. kao 21-go­diš­njak i zbog raz­boj­stva osu­đen na 17 go­di­na za­tvo­ra u ame­rič­koj dr­ža­vi Ge­or­gi­ji. Na­kon dvi­je go­di­ne ro­bi­ja­nja Bob je us­pio po­bje­ći iz za­tvo­ra 1968. No, prav­da će ipak bi­ti za­do­vo­lje­na i Bob Stac­kowitz, da­nas 71-go­diš­njak, mo­rat će od­le­ža­ti još 15 go­di­na za­tvo­ra, i to zbog svo­je glu­pos­ti. Po­li­ci­ja je dav­no za njim obus­ta­vi­la po­tra­gu. Na­kon bi­je­ga iz za­tvo­ra pro­mi­je­nio je ime u Bob Gor­don, mir­no ži­ve­ći u gra­di­ću ne­da­le­ko od rod­no­ga mjes­ta u dr­ža­vi Con­nec­ti­cut. No doš­lo je vri­je­me za umi­rov­lje­nje i Bob Gor­don na­pi­sao je zah­tjev za mi­ro­vi­nu. Na­pra­vio je sa­mo ma­lu gre­šku – zah­tjev je is­pu­nio pod svo­jim pra­vim ime­nom – Bob Stac­kowitz. Su­tra­dan su mu na vra­ta po­ku­ca­li po­li­caj­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.