One su naj­ljep­še ma­me

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (ic)

Ma­ja Vu­ki­na Bo­go­vić (39), pro­čel­ni­ca u Op­ći­ni Kra­lje­vec na Su­tli, i Zden­ka Du­belj (49) iz Du­brov­ni­ka pro­gla­še­ne su naj­ljep­šim ma­ma­ma Na iz­bo­ru za naj­ljep­šu ma­mu Hrvatske u Ši­be­ni­ku len­tom Miss ma­me u ka­te­go­ri­ji od 25 do 45 go­di­na sla­vi­la je 39-go­diš­nja Ma­ja Vu­ki­na Bo­go­vić, pro­čel­ni­ca u Op­ći­ni Kra­lje­vec na Su­tli i aka­dem­ska sli­ka­ri­ca, dok je u ka­te­go­ri­ji gold u do­bi od 45 do 55 go­di­na naj­ljep­šom pro­gla­še­na 49-go­diš­nja Du­brov­čan­ka Zden­ka Du­belj. Zden­ka nam ka­že ka­ko su je na su­dje­lo­va­nje u iz­bo­ru Miss ma­ma na­go­vo­ri­le nje­zi­ne tri kće­ri i ni­je joj žao što je pris­ta­la su­dje­lo­va­ti. – Pri­ja­vi­la sam se jer mi se svi­dje­la ide­ja da net­ko mis­li i na nas ma­me. Zbi­lja se na­dam da će ovo na­tje­ca­nje pos­ta­ti tra­di­ci­ja i da će­mo po­ka­za­ti da i ma­me u poz­nim go­di­na­ma mo­gu do­bro iz­gle­da­ti, ima­ti ka­ri­je­ru i pu­no dje­ce – po­ru­ču­je Zden­ka, ad­mi­nis­tra­to­ri­ca u Elek­tro­ju­gu Du­brov­nik i ma­ma če­tve­ro odras­le dje­ce te ba­ka dvo­ji­ce unu­ka. Uz svoj po­sao ba­vi se i tu­riz­mom, a ka­ko joj je su­prug po­mo­rac, ti­je­kom odras­ta­nja tri­ju kće­ri i jed­nog si­na čes­to je mo­ra­la do­no­si­ti od­lu­ke bez su­pru­ga i bi­ti ma­ma i ta­ta dje­ci. – Svim ma­ma­ma po­ru­ču­jem da u da­nu uvi­jek pro­na­đu sat vre­me­na za se­be i da ra­de ono što će ih ra­zve­se­li­ti i uči­ni­ti za­do­volj­ni­ma. Ne smi­je­mo sa­mo ži­vje­ti na re­la­ci­ji ku­ća – po­sao – ku­ća – ka­že Zden­ka. Ovaj je iz­bor u Hr­vat­sku do­šao za­hva­lju­ju­ći Ma­ji Gnji­dić Ve­ra­dec­c­hi­ji, Ši­ben­čan­ki ko­ja je 2010. po­bi­je­di­la na ovom iz­bo­ru u Ita­li­ji, a or­ga­ni­zi­ra­la ga je Oj­da­na Ko­ha­re­vić uz ve­li­ku pomoć gra­da Ši­be­ni­ka i tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce.

Ma­me, na­đi­te sat vre­me­na za se­be i ra­di­te ono če­mu se ve­se­li­te, ka­že gold ma­ma Zden­ka

BINGO/ 22. ko­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.