IGLOM PRO­TIV BOL­NE KRALJEŽNICE

U SPECIJALNOJ BOL­NI­CI ARITHERA PRIMJENJUJU NO­VE, UČINKOVITIJE I JEDNOSTAVNIJE NAČINE LIJEČENJA BOL­NE KRALJEŽNICE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pro­fe­si­onal­noj ba­le­ri­ni, Ja­dran­ki B., na­kon 16 go­di­na pro­fe­si­onal­nog bav­lje­nja ba­le­tom, zbog ne­iz­dr­ži­vih bo­lo­va u kra­ljež­ni­ci pri­je­ti­la je opas­nost da će za­uvi­jek mo­ra­ti odus­ta­ti od bav­lje­nja ple­som. -Bo­lo­vi u kri­ži­ma po­ja­vi­li su se pri­je 6 go­di­na i ta­da su na­la­zi po­ka­za­li da imam pro­tru­zi­ju di­ska kralježnice. To je re­zul­tat du­go­go­diš­njeg bav­lje­nja ba­le­tom. To je vr­lo zah­tje­van po­sao u ko­jem su le­đa i kra­ljež­ni­ca ja­ko op­te­re­će­ni. – objas­ni­la je Ja­dran­ka. Od pr­ve po­ja­ve bo­lo­va i pos­tav­lja­nja di­jag­no­ze, Ja­dran­ki su se re­dov­no jav­lja­la ko­če­nja u le­đi­ma, na­kon če­ga je od­la­zi­la na injek­ci­je, te­ra­pi­je, uzi­ma­la ta­ble­te pro­tiv bo­lo­va…

NI­ŠTA NI­JE PO­MO­GLO

Ka­da sam shva­ti­la da po­du­ze­te ak­tiv­nos­ti ne do­no­se za­do­vo­lja­va­ju­ći re­zul­tat, od­lu­či­la sam po­du­ze­ti kon­kret­ni­je ko­ra­ke. U pro­lje­će proš­le go­di­ne ja­vi­la se u dr. Dra­že­nu Kve­si­ću, vo­di­te­lju Cen­tra za kra­ljež­ni­cu Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce Arithera. Na­kon pre­tra­ga ut­vr­đe­no je da Ja­dran­ka ima po­vre­du kralježnice ko­ju je mo­gu­će ri­je­ši­ti mi­ni­mal­no inva­ziv­nom SPM me­to­dom. - Na za­hvat sam otiš­la 21. pro­sin­ca, a pot­pu­ni opo­ra­vak bio je go­tov u sve­ga 2 tjed­na. Sve je dje­lo­va­lo po­ma­lo ne­vje­ro­jat­no. Za­hvat je iz­gle­dao ta­ko da su sa 4 ubo­da iglom na 4 po­zi­ci­je, spr­ži­li za­vr­šet­ke ži­va­ca ko­ji su bi­li pod pri­ti­skom i iz­a­zi­va­li mi straš­nu bol. – pri­ča Ja­dran­ka.

ONESPOSOBI SE ŽIVAC TA­KO DA VI­ŠE NE PRE­NO­SI BOL

Do sa­da se pa­ci­jen­te ko­ji­ma ni­su po­ma­ga­le kla­sič­ne me­to­de liječenja i fi­zi­kal­na terapija, upu­ći­va­lo di­rekt- no na ki­rur­gi­ju kralježnice. No kod ve­ći­ne obo­lje­lih mo­gu se pri­mi­je­ni­ti mi­ni­mal­no inva­ziv­ne me­to­de ko­je da­ju učin­ko­vi­te re­zul­ta­te, a od sa­da su dos­tup­ne i u Hr­vat­skoj.- ka­že dr. Dra­žen Kve­sić, vo­di­telj Cen­tra za kra­ljež­ni­cu Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce Arithera. Sku­pi­nom mi­ni­mal­no inva­ziv­nih za­hva­ta na kra­ljež­ni­ci ( SPM pro­ce­du­re – Spi­ne Pa­in Ma­na­ge­ment), di­jag­nos­ti­ci­ra se i liječi kri­žo­bo­lja, pro­tru­zi­ja di­ska sa is­hi­jal­gi­jom, lum­bal­na ste­no­za, ali i bo­lo­vi u vra­tu i gor­njim ek­s­tre­mi­te­ti­ma, cer­vi­ko­ge­na gla­vo­bo­lja i sl. - Os­no­va ove me­to­de je igla ko­ja se pod kon­tro­lom RTG apa­ra­ta pre­ciz­no pos­ta­vi na toč­no odre­đe­no mjes­to na kra­ljež­ni­ci. Po­tom se kroz iglu da­je li­jek ili se po­seb­nim vr­sta­ma iga­la, ko­je su ujed­no i elek­tro­de, odre­đe­ni živ­ci kralježnice ter­mič­ki ones­po­so­be za dalj­nje pre­no­še­nje bo­li. – is­ti­če dr Kve­sić. Do­da­je da je pri­je pro­vo­đe­nja bi­lo ko­je ne­uro­abla­tiv­ne pro­ce­du­re nuž­no de­tek­ti­ra­ti glav­ni ge­ne­ra­tor kri­žo­bo­lje, a to mo­že bi­ti me­đu­kra­lje­žić­ni disk, ma­li zglo­bo­vi ili zglob iz­me­đu križ­ne kos­ti i zdje­li­ce.- na­po­mi­nje dr. Kve­sić. Na­kon što živac ones­po­so­bi­te on vi­še ne mo­že pre­no­si­ti bol. Ovak­vi za­hva­ti ra­de se am­bu­lant­no, u lo­kal­noj anes­te­zi­ji, bez re­zo­va i oži­lja­ka, a pa­ci­jent se sat-dva na­kon za­hva­ta pu­šta ku­ći. Osim sve­ga na­ve­de­nog, ove su me­to­de i vi­šes­tru­ko jef­ti­ni­je od kla­sič­ne ki­rur­gi­je kralježnice i ne zah­ti­je­va­ju du­go­traj­ne pro­ce­se re­ha­bi­li­ta­ci­je. Vi­še o SPM me­to­da­ma saz­naj­te na www.arithera.hr ili di­rek­t­nim po­zi­vom na broj 01 23 04 074, Spe­ci­jal­na bol­ni­ca Arithera, Bu­ko­vač­ka ces­ta 1, Za­greb

Dr. Kve­sić ti­je­kom SPM za­hva­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.