10

MI­LI­JU­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

na­vi­ja­ča i po­sje­ti­te­lja iz ino­zem­s­tva oče­ku­je se ti­je­kom jed­no­mje­seč­nog Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva u de­set fran­cu­skih gra­do­va u ko­ji­ma će se utak­mi­ce igra­ti. Oko 2,5 mi­li­ju­na utak­mi­ce će pra­ti­ti na sta­di­oni­ma, a 7,5 mi­li­ju­na u na­vi­jač­kim zo­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.