6 mje­se­ci bez mje­sec­ne nak­na­de

0800 091 091

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

N1

16.15 Sport­klub 16.30 N1 In­fo 16.45 N1 pro­duk­ci­ja 17.00 N1 In­fo 17.20 Po­zi­tiv 17.45 Glo­bal in­fo 18.00 Dnev­nik 18.30 In­fo­biz 18.45 Sce­na 19.00 Sport­klub 19.15 Ju­tar­nji in­ter­v­ju 19.30 Ho­ri­zon­ti 19.45 In­fo biz 20.00 Pre­ssing 21.00 Hol­lywo­od ex­press 21.30 Glo­bal CNN 21.45 Sce­na 22.00 Dnev­nik

Z1

10.00 Zo­om Zg 11.30 Škol­ska li­ga 12.00 Do­ku­men­tar­ni film 12.30 Sport ne­dje­ljom 14.00 Glaz­be­na zo­na 14.30 Zo­om Zg 16.00 O na­ma za vas 16.30 Sva­kod­nev­no 17.30 Na­do kon­cept liječenja 18.30 Do­ku­men­tar­ni film 19.00 Vi­jes­ti 19.30 Glaz­be­na zo­na 20.05 Bu­ji­ca 21.00 Zo­om Za­greb 22.30 Au­to­ser­vis

SPTV

13.05 Ku­li­nar­ski kom­pas 13.30 Pri­če s Is­to­ka 14.15 Sport ne­dje­ljom 16.00 Vi­jes­ti AJB 17.00 Sport­ske vi­jes­ti 17.10 Sto­lje­će hr­vat­skog no­go­me­ta, dok. film 18.20 Ma­li no­go­met, Du­brov­nik 19.50 Ma­ra­ton Pa­riz 20.55 Sport­ske vi­jes­ti 21.00 Vi­jes­ti AJB 21.30 Re­ci­re Al Ja­ze­eri 22.00 Vi­jes­ti AJB 23.05 Sport ne­dje­ljom

Mre­ža ZG

12.45 Za­greb u špi­glu 13.45 Bi­ti per­li­ca 14.45 U zdrav mo­zak 15.15 Ak­tiv­ni i zdra­vi 16.15 Glaz­be­ni ex­press 17.30 Ma­nji­ne u me­di­ji­ma 18.00 Vi­jes­ti 18.30 Re­pli­ka 19.00 No­go­met­ni fa­na­ta­ci 19.30 U sve­mi­ru 20.05 Vjež­ba­nje de­mo­kra­ci­je, talk-show 21.00 Mre­ža da­nas 21.15 Stav 22.15 Ta­ta i ze­to­vi, se­ri­ja

Sport­klub

09.00 NBA - Fi­nals: Gol­den Sta­te - Cle­ve­land 11.00 WTA & ATP Her­to­gen­bosh, pri­je­nos 18.00 Eu­ro­le­ague Ma­ga­zin

19.00 Ko­šar­ka - VTB li­ga Fi­na­le: UNICS - CSKA, pri­je­nos 20.45 NBA - Fi­nals: Gol­den Sta­te - Cle­ve­land 22.45 Mo­to GP Ca­ta­lunya: Mo­to GP -Tr­ka 23.30 Mo­to GP Ca­ta­lunya: Mo­to 3 -Tr­ka

HBO

12.50 Ma­ri­gold Ho­tel 2, igra­ni film 14.50 Char­lie Heb­do: Tri da­na uža­sa, dok. film 15.55 Ta­oki­nja, igra­ni film 17.30 Eg­zo­dus: Bo­go­vi i kra­lje­vi, igra­ni film 20.00 Igra pri­jes­to­lja, se­ri­ja 21.00 Si­li­cij­ska do­li­na, se­ri­ja 21.30 Pot­pred­sjed­ni­ca, se­ri­ja 22.00 Chap­pie, igra­ni film 00.00 Bo­rat: Uče­nje o..., igra­ni film

Eu­ros­port 1

14.00 Te­nis: Mer­ce­desCup in Stut­t­gart, pri­je­nos 16.00 Bi­cik­li­zam: Critéri­um du Da­up­hiné, pri­je­nos 17.15 Te­nis: Mer­ce­desCup in Stut­t­gart, pri­je­nos 18.00 Te­nis: Ro­land Gar­ros 18.55 Eu­ros­port News 19.00 Te­nis: Ro­land Gar­ros 21.30 Go­ing for Gold 22.00 Bi­cik­li­zam: Critéri­um du Da­up­hiné 22.55 Eu­ros­port News

CMC

11.30 Stra­ni mix 12.00 Mo­ja pje­sma 12.10 Café 12.40 SMS Ju­ke­box 14.00 Top 10 Du­eti 14.40 CMC fes­ti­val mix 15.00 Top 30 16.00 Li­bar 16.30 Za­bav­ni Mix 17.00 Back to… 17.30 CMC fes­ti­val mix 18.00 Top 40 (do­ma­ća lista) 19.00 Vi­jes­ti 19.10 Hi­to­vi 20.00 SMS Ju­ke­box 00.00 Vi­jes­ti

Fox Li­fe

14.55 Obo­ža­vaj ili pro­daj, show 15.20 Slat­ke ma­le la­ž­lji­vi­ce, se­ri­ja 16.10 Dhar­ma i Greg, se­ri­ja (2 ep.) 17.10 Ružna Bet­ty, se­ri­ja (2 ep.) 19.00 Won­der­land, se­ri­ja 20.00 Ne­ki no­vi imi­gran­ti, se­ri­ja

20.25 Frag­men­ti ži­vo­ta, se­ri­ja 21.00 Kra­ljev­ska obi­telj, se­ri­ja 22.00 Ve­ze, se­ri­ja

Are­nas­port 1

14.45 No­go­met, Ar­se­nal Tv 16.30 Ro­ad To Euro 26, dok. film 17.00 Espn, dok. Film 18.00 No­go­met, Co­pa Ame­ri­ca Cen­te­na­rio: Mek­si­ko - Uru­gvaj 20.00 Au­to­mo­bi­li­zam: Wrc Por­tu­gal 21.00 Ko­šar­ka, Li­ga En­de­sa: Playoff Fi­na­le Ga­me 3, pri­je­nos 23.00 Eu­fa Euro Sto­ri­es 1988, dok. film

Ja­bu­ka TV

14.00 Nit­ko ne­ma dva ži­vo­ta 15.00 Čo­vjek i zdrav­s­tve­na kul­tura 16.00 Vi­ta­du raz­go­vor 16.30 Gos­po­dar­ski ku­tak 17.00 Sport spe­ci­jal 17.30 Hra­na i vi­no 17.55 Ser­bus Za­greb 18.15 Svakodnevica 19.05 Za­gre­ban­ci­ja 19.30 Dje­čja TV 20.05 Vi­ta­du 21.00 2u9 22.00 Izvid­nik 22.50 Na kra­ju da­na

Na­ti­onal Geo.

16.00 Au­to­ot­pad, dok. pr. 17.00 Me­ga­grad­nja su­pe­ra­uto­mo­bi­la, dok. pr. 18.00 Kra­lje­vi rud­ni­ka, dok. pr. 19.00 Nor­ve­ška ces­tov­na služ­ba, dok. pr. 20.00 Opa­ka tu­na, dok. pr. 21.00 Nor­ve­ška ces­tov­na služ­ba, dok. pr. 22.00 Opa­ka tu­na, dok. pr. 23.00 Kra­lje­vi rud­ni­ka, do­ku­men­tar­ni pro­gram

Are­nas­port 3

12.00 No­go­met, Li­ver­po­ol 14.00 Ue­fa Euro Sto­ri­es 1984, dok. film 15.00 No­go­met, Co­pa Ame­ri­ca Cen­te­na­rio: Mek­si­ko - Uru­gvaj 17.00 No­go­met, Se­rie A: Ro­ma - Fi­oren­ti­na 19.00 No­go­met, Pri­ja­telj­ska utak­mi­ca: Fran­cu­ska - Škot­ska 21.00 No­go­met, Co­pa Ame­ri­ca Cen­te­na­rio: Ja­ma­ica - Ve­ne­zu­ela

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.