Tu­ris­tič­ka kla­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

U emi­si­ji će se raz­ma­tra­ti svi as­pek­ti tu­ris­tič­kog ra­zvit­ka ka­ko bi se što bo­lje upoz­na­lo ovu ras­tu­ću ‘’in­dus­tri­ju do­živ­lja­ju’’. Uka­zi­vat će­mo na sve po­zi­tiv­ne, ali i ne­ga­tiv­ne pro­mje­ne, mo­guć­nos­ti ko­je pru­ža tu­ris­tič­ki ra­zvoj...

13.35 Stu­dio 4 14.00 Vi­jes­ti 14.05 Stu­dio 4 14.10 Vi­jes­ti na eng. je­zi­ku 14.15 Stu­dio 4 14.45 TV stu­dent 15.00 Vi­jes­ti 15.05 Go­vor­ni­ca 15.30 Opor­be­ni za­rez 16.00 Re­gi­onal­ni dnev­nik 16.40 Ze­le­na ide­ja, emisija 16.55 Pos­lov­ne vi­jes­ti 17.00 Vi­jes­ti 17.10 Žu­pa­nij­ske pa­no­ra­me 18.00 Vi­jes­ti+zna­kov­ni je­zik 18.10 Žu­pa­nij­ske pa­no­ra­me 19.00 Dnev­nik 19.55 Vi­jes­ti na eng. je­zi­ku 20.00 Stu­dio 4 20.40 Vi­jes­ti iz kul­tu­re 20.55 Pos­lov­ne vi­jes­ti 21.00 Vi­jes­ti 21.10 Tu­ris­tič­ka kla­sa 21.40 DW: Shift 21.55 Re­por­ta­ža 22.00 Vi­jes­ti 22.10 Re­gi­onal­ni dnev­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.