Kos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Dok­to­ri­ca Tem­pe­ran­ce Bren­nan vr­hun­ska je fo­ren­zič­na an­tro­po­lo­gi­nja, za­pos­le­na u ugled­nom ins­ti­tu­tu Jef­fer­so­ni­an, ko­ju po­li­ci­ja i dru­ge sna­ge re­da čes­to zo­vu u pomoć pri onim slu­ča­je­vi­ma uboj­sta­va...

07.55 Top.Hr, glaz­be­na emisija 09.00 Za­bra­nje­na lju­bav, se­ri­ja 10.15 Ve­če­ra za 5, ku­li­nar­ska emisija 11.30 Sud­ni­ca,re­ality se­ri­ja 13.20 Krv ni­je vo­da, se­ri­ja 13.25 K.T. 2, se­ri­ja 14.15 Bit­ka za skla­di­šte, do­ku­men­tar­na emisija 15.15 Dr. Ho­use, se­ri­ja 16.55 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska, se­ri­ja 17.45 Dva i pol mu­škar­ca, se­ri­ja 18.35 Bit­ka za skla­di­šte, do­ku­men­tar­na emisija

19.35 Kos­ti, se­ri­ja 20.30 Dr. Ho­use, se­ri­ja, G: Hugh La­urie, Ro­bert Se­an Le­onard, Jen­ni­fer Mor­ri­son 22.15 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska, se­ri­ja 23.05 Dva i pol mu­škar­ca, se­ri­ja 23.55 Mo­der­na obi­telj, se­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.