Pa­ra­doks – pro­tes­tan­ti ima­ju vi­še dje­ce od ka­to­li­ka iako im je kon­tra­cep­ci­ja do­pu­šte­na još od 1951.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­to­lič­ka cr­k­va za­bra­nju­je kon­tra­cep­ci­ju, no pa­pa Be­ne­dikt XVI. omek­šao je stav Cr­k­ve pre­ma njoj, ali sa­mo kad je ri­ječ o sma­nji­va­nju ri­zi­ka od za­ra­ze HIV-om.

U Pra­vos­lav­noj cr­k­vi u no­vi­je vri­je­me ne­ki su te­olo­zi za­go­vor­ni­ci kon­tra­cep­ci­je, ali sa­mo u bra­ku, no ne pri­hva­ća­ju “pi­lu­lu za dan pos­li­je”.

Pro­tes­tant­ska cr­k­va pri­je 65 go­di­na pri­hva­ti­la je kon­tra­cep­ci­ju – “do­bro pla­ni­ra­nje obi­te­lji i s kon­tra­cep­ci­jom do­pri­no­si do­brom brač­nom ži­vo­tu”.

Ju­da­izam bra­ni ap­s­ti­nen­ci­ju dok je kon­tra­cep­ci­ja do­pu­šte­na ako je trud­no­ća ri­zik za maj­ku ili za ra­đa­nje slje­de­će dje­ce.

U is­la­mu je kon­tra­cep­ci­ja do­pu­šte­na uz pri­vo­lu i mu­ža i že­ne ako ne šte­ti zdrav­lju ni jed­nog od ro­di­te­lja te ako se ko­ris­ti sa­mo u odre­đe­nom raz­dob­lju.

U hin­du­iz­mu se sek­su­al­nost sla­vi (Ka­ma­su­tra), do­pu­šte­no je ko­ri­šte­nje i pri­rod­nih i su­vre­me­nih načina za­šti­te od za­če­ća, a sve je pre­pu­šte­no osob­noj od­lu­ci po­je­din­ca.

U bu­diz­mu ne­ma po­seb­nih Bu­di­nih etič­kih pro­pi­sa pa je pre­ven­tiv­na za­šti­ta do­pu­šte­na, no ne i pos­li­je za­če­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.