Bez par­do­na

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zvo­ni­mir Des­pot

Pro­ma­še­no je kao glav­nog kriv­ca za ovu po­li­tič­ku kri­zu op­tu­ži­va­ti Most i Bo­žu Pe­tro­va. Tko je bio u vr­hu vlasti svih ovih 25 go­di­na? HDZ ili Most? Za svu dra­ma­ti­ku po­li­tič­ke krize od­go­vo­ran je sa­mo i je­di­no HDZ! Ta je stran­ka od­go­vor­na i za po­li­tič­ko ubi­ja­nje zdra­vog de­mo­kr­š­ćans­tva, za ubi­ja­nje zdra­vog des­nog cen­tra, na kra­ju i za ubi­ja­nje Hrvatske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.