Zem­lja se ras­pa­da, sve go­ri, a pred­sjed­ni­ca lo­bi­ra za Vla­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U glav­noj opor­be­noj stran­ci ja­ko su kri­tič­ni pre­ma po­na­ša­nju pred­sjed­ni­ce dr­ža­ve Ko­lin­de Gra­barKi­ta­ro­vić. Nje­zi­na ulo­ga u ci­je­loj ovoj si­tu­aci­ji vr­lo im je sum­nji­va. – Zem­lja se ras­pa­da, sve go­ri, ot­ka­zu­ju se sjed­ni­ce, Vla­de i Gos­po­dar­sko-so­ci­jal­nog vi­je­ća, a pred­sjed­ni­ca i da­lje s pre­mi­je­rom Ti­ho­mi­rom Ore­ško­vi­ćem lo­bi­ra da ova Vla­da os­ta­ne što du­lje na vlas­ti ia­ko sve an­ke­te po­ka­zu­ju da gra­đa­ni že­le no­ve iz­bo­re. Ti­me sa­mo po­ka­zu­je da se ni­je da­le­ko mak­la od stra­nač­ke po­li­ti­ke – ka­že naš su­go­vor­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.