Mi smo od Griz­li­ja tra­ži­li kon­takt s mos­tov­ci­ma

Griz­li je, tvr­de Aus­tri­jan­ci, po­nu­dio ugo­vor ko­ji im je bio ne­pri­hvat­ljiv jer ni­je bio pre­ci­zan i uklju­či­vao je sa­mo PR pre­ma me­di­ji­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

Iz tvrt­ke Bra­un­sber­ger Hol­ding, ko­ja je an­ga­ži­ra­la Griz­li ko­mu­ni­ka­ci­je, ju­čer su se ogla­si­li pri­op­će­njem u ko­jem na­vo­de da su s tom PR agen­ci­jom stu­pi­li u kon­takt is­klju­či­vo za pos­lo­ve vo­đe­nja od­no­sa s jav­noš­ću. Pod­sje­ća­mo, u objav­lje­nom ugo­vo­ru Bra­un­sber­ge­ra i Griz­li­ja, ko­ji je u to vri­je­me ra­dio i za Most, ve­zan uz spor oko West Ga­tea, me­đu os­ta­lim je na­ve­de­no da će se Aus­tri­jan­ci­ma do­go­vo­ri­ti sas­tan­ci s mos­tov­ci­ma iz Vla­de. U Bra­un­sber­ge­ru na­vo­de da pr­vi pri­jed­log tog ugo­vo­ra, ko­ji je iz­ra­dio Griz­li, nji­ma ni­je bio pri­hvat­ljiv jer ni­je bio do­volj­no pre­ci­zan i uklju­či­vao je sa­mo PR ak­tiv­nos­ti pre­ma me­di­ji­ma. Sto­ga su, na­vo­de, u skla­du s pos­lov­nim obi­ča­ji­ma ra­zvi­je­ni­jih tr­ži­šta od Hr­vat­ske pri­pre­mi­li de­talj­ni­ji ugo­vor i pri­jed­log ak­tiv­nos­ti u ko­jem su na­ve­li objav­lje­ne ele­men­te. Tvr­de da je Griz­li zah­ti­je­vao iz­mje­ne tog ugo­vo­ra jer odre­đe­ne stav­ke ne mo­gu bi­ti is­pu­nje­ne u Hr­vat­skoj pa su pot­pi­sa­li no­vi ugo­vor. U Bra­un­sber­ge­ru ka­žu i da su nji­ho­ve na­mje­re, osim pod­sje­ća­nja jav­nos­ti pu­tem me­di­ja na slu­čaj West Ga­te, bi­le sa­mo os­tva­ri­ti kon­takt s di­oni­ci­ma za ko­je su sma­tra­li da ni­su pod­lož­ni po­li­tič­kim pri­tis­ci­ma i ko­rup­ci­ji te da su pri­je ima­li vr­lo ne­ugod­na is­kus­tva s ne­kim dr­žav­nim duž­nos­ni­ci­ma.

MIRO TOTGERGELI : U Sa­bor do­la­zim iz Gru­biš­nog Po­lja, dnev­no pri­je­đem 260 ki­lo­me­ta­ra. Ne mis­lim ni­šta lo­še o ko­le­ga­ma ko­ji su se od­lu­či­li za stan HDZ-ov zas­tup­nik o no­vim od­lu­ka­ma ko­ji­ma se že­le sma­nji­ti tro­ško­vi PIXSELL

Suv­las­nik tvrt­ke Ber­n­hard Bra­un­sber­ger

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.