Tko su ‘lic­mje­ri’ iz iz­ja­ve Mi­li­ja­na Br­ki­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da je ne­za­do­volj­nih i u Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a vi­še od tro­je, po­ka­zu­je sa­mo na pr­vu po­mi­sao za­go­net­na Br­ki­će­va iz­ja­va: „Ra­di­je ću bi­ti s or­lo­vi­ma ne­go s li­ce­mje­ri­ma jer or­lo­vi je­du mr­tve, a li­ce­mje­ri ži­ve.“Ta iz­ja­va da­je nas­lu­ti­ti da su „li­ce­mje­ri“na ko­je je alu­di­rao za­mje­nik še­fa HDZ-a oni „zna­ni i nez­na­ni“ko­ji su ga pri­je sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva uvje­ra­va­li da će po­dr­ža­ti nje­gov po­ziv Ka­ra­mar­ku da od­stu­pi, a on­da su os­ta­li bez ri­je­či. Kao ti­pič­ni li­ce­mje­ri-lju­do­žde­ri, a ne or­lo­vi­su­po­vi-mr­tvo­je­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.