Na re­du Cro­atia osi­gu­ra­nje i Im­pe­ri­al iz Ra­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Umjes­to br­zog sma­nje­nja jav­nog du­ga, ko­je je obe­ćao premijer Ti­ho­mir Ore­ško­vić, do­bi­li smo os­tav­ke i smje­ne. Ore­ško­vić je pla­ni­rao ubr­za­ti pro­da­ju dr­žav­nih udje­la i ne­kret­ni­na ka­ko bi iz­bje­gao no­vo spu­šta­nje kre­dit­nog rej­tin­ga ko­ji je sa­da dvi­je ra­zi­ne is­pod inves­ti­cij­skog. Spo­mi­nja­nih 200 mi­li­ju­na eura tre­ba­lo je pos­lu­ži­ti da se rej­ting pr­vo pre­okre­ne iz ne­ga­tiv­nog u sta­bi­lan, a u dru­gom ko­ra­ku po­mak­ne za jed­nu ra­zi­nu. Uku­pan jav­ni dug kra­jem ve­lja­če ove go­di­ne iz­no­sio je 289,7 mi­li­jar­di ku­na – ko­li­ko i pred kraj proš­le go­di­ne. Na­kon pro­da­je udje­la u Kon­ča­ru oče­ki­va­li su se sko­ri pot­pi­si za pro­da­ju Cro­atia osi­gu­ra­nja te Im­pe­ri­ala Rab. Ana­li­ti­ča­ri do­da­ju da će re­al­no kre­ta­nje jav­nog du­ga bi­ti vid­lji­vo na­kon što za­vr­ši raz­dob­lje pri­vre­me­nog fi­nan­ci­ra­nja i na­kon što dr­ža­va iz­da no­ve obvez­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.