“Ob­no­vi­li ste ho­te­le pa ima­te kod nas šan­se”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra) (rak)

Crik­ve­nič­ki Ja­dran, s osam ho­te­la, dva auto­kam­pa i tu­ris­tič­kim na­se­ljem, obiš­li su pred­stav­ni­ci 15 naj­ve­ćih ru­skih agen­ci­ja. “Ne za­mje­ri­te, ali sad kad ste ob­no­vi­li ho­te­le Omo­ri­ka i Ka­ta­ri­na, ima­te šan­su na ru­skom tr­ži­štu”, ka­za­li su gos­ti. to­na mje­šo­vi­tog ot­pa­da, gra­đe­vin­skog i zem­lja­nog, od­ba­če­ne odje­će, ma­dra­ca, kar­ton­ske am­ba­la­že, na­mje­šta­ja, auto gu­ma... uk­lo­nje­no je s ne­ko­li­ko div­ljih de­po­ni­ja iz šu­me Mar­če u po­vo­du Svjet­skog da­na za­šti­te oko­li­ša. Šu­ma Mar­ča pros­tor­nim se pla­nom Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je šti­ti kao oso­bi­to vri­je­dan pre­djel – pri­rod­ni kra­jo­braz, a ak­ci­ju su or­ga­ni­zi­ra­li Jav­na us­ta­no­va Ze­le­ni pr­sten s Upra­vom šu­ma Zagreb, Šu­ma­ri­jom No­vo­se­lec, Gra­dom Iva­nić- Gra­dom, op­ći­nom Klo­štar Iva­nić i tvrt­kom IVA-KOP.

Ma­rić (li­je­vo) tvr­di da ima kon­tro­lu nad pro­ra­ču­nom, a i Vuj­čić je op­ti­mis­ti­čan

Fon­do­vi u ak­ci­ji Mi­ro­vin­ski fon­do­vi (na fo­to­gra­fi­ji Du­brav­ko Šti­mac i Din­ko No­vo­se­lec) ku­pi­li su za 360 mi­li­ju­na ku­na di­oni­ce Kon­ča­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.