Ban­di­će­vim lju­di­ma po­t­vr­di­li op­tuž­ni­cu te­šku 68 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Op­tuž­ni­ca u afe­ri GUP, ko­jom se naj­bli­ži su­rad­ni­ci gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba Mi­la­na Ban­di­ća te­re­te da su Grad Zagreb ošte­ti­li za oko 68 mi­li­ju­na ku­na, ju­čer je po­t­vr­đe­na na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du. USKOK op­tuž­ni­com Želj­ka Hor­va­ta, Da­vo­ra Je­la­vi­ća i još de­vet oso­ba te­re­ti da su u 43 slu­ča­ja od lip­nja 2006. do svib­nja 2009. pri iz­mje­na­ma GUP-a po­go­do­va­li po­je­di­nim inves­ti­to­ri­ma. Op­tuž­ni­ca je po­dig­nu­ta u lip­nju la­ni, no na pr­vom op­tuž­nom vi­je­ću obra­ne su tra­ži­le iz­dva­ja­nje vje­šta­če­nja kao ne­za­ko­ni­tih do­ka­za pa se, na­kon što im je to sud od­bio, spis po žal­bi obra­ne pre­se­lio na Vr­hov­ni sud. Obra­na­ma su spor­ne i snim­ke taj­no snim­lje­nih raz­go­vo­ra nas­ta­le na te­me­lju va­lja­nog na­lo­ga su­ca is­tra­ge, no za sa­da ni­su tra­ži­le da se i to iz­dvo­ji iz spi­sa kao ne­za­ko­nit do­kaz. Vje­ro­jat­no za­to što Vr­hov­ni sud u slu­ča­ju Agram još ni­je od­lu­čio o slič­nom zah­tje­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.