Da­nas je naj­vi­še obi­te­lji s jed­nim dje­te­tom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Hr­vat­skoj je 2001. bi­lo naj­vi­še obi­te­lji s dvo­je dje­ce, a da­nas ih je naj­vi­še s jed­nim dje­te­tom. Hr­vat­ska ima sto­pu fer­ti­li­te­ta (broj ro­đe­ne dje­ce po že­ni u re­pro­duk­tiv­noj do­bi od 15 do 49 go­di­na, op. a.) 1,4, što je da­le­ko od sto­pe fer­ti­li­te­ta 2,1 ko­ja osi­gu­ra­va za­mje­nu ge­ne­ra­ci­ja. Da bi­smo se pri­bli­ži­li odr­ži­voj sto­pi fer­ti­li­te­ta, go­diš­nje bi se tre­ba­lo ra­đa­ti 55.000 dje­ce. No, za to je nuž­no, osim de­li­mi­ti­ra­nih ro­di­telj­skih nak­na­da, po­pra­vi­ti po­lo­žaj za­pos­le­nih že­na na tr­ži­štu ra­da, mla­di­ma osi­gu­ra­ti po­ti­ca­je na stam­be­ne kre­di­te, osi­gu­ra­ti ve­ću dos­tup­nost ser­vi­sa za dje­cu, sve što za­pra­vo Hr­vat­ska ne­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.