Za­mo­li­li smo po­li­ci­ju za po­ja­ča­nu kon­tro­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zbog ni­za pro­ble­ma, kra­đe is­pi­ta i cu­re­nja tes­to­va la­ni, Cen­tar za vanj­sko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja ove je go­di­ne po­du­zeo sve da to iz­bjeg­ne. Ravnateljica Ma­ja Jukić oba­vi­jes­ti­la je jav­nost da su po­oš­tri­li kaz­ne, ali i za­mo­li­li MUP za po­ja­ča­ne op­hod­nje oko ško­la u vri­je­me do­pre­me i po­la­ga­nja tes­to­va. Rav­na­te­lji ne­ko­li­ko za­gre­bač­kih ško­la ka­žu da po­li­ci­ju po svo­jim dvo­ri­šti­ma ni­su vi­dje­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.