Že­le bren­di­ra­ti lik i dje­lo Dra­gu­ti­na Ta­di­ja­no­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

U čast Dra­gu­ti­na Ta­di­ja­no­vi­ća i nje­go­va bo­ga­tog knji­žev­nog opu­sa, brod­ska Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca u su­rad­nji s rav­na­te­lji­ma os­nov­nih ško­la že­li or­ga­ni­zi­ra­ti knji­žev­no-za­bav­ni kviz o Ta­di­ji­nu li­ku i dje­lu na dr­žav­noj ra­zi­ni. Uče­ni­ci će ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti Slavonski Brod, po­sje­ti­ti spo­men-dom bar­da hr­vat­skog pjes­niš­tva i nje­go­vu obi­telj­sku ku­ću u Ras­tu­šju te pri­tom osvo­ji­ti vri­jed­ne na­gra­de. Pro­jekt bi se tre­bao re­ali­zi­ra­ti već u stu­de­nom, u tjed­nu u ko­jem se na­vr­ša­va 111. ob­ljet­ni­ca Ta­di­ji­na ro­đe­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.