Tvrt­ki Ori­us 1,67 mil. ku­na za opre­ma­nje plas­te­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (jra)

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ri­bar­stvu i ru­ral­nom ra­zvo­ju (APPRRR) is­pla­ti­la je tvrt­ki Ori­us 1,67 mi­li­ju­na ku­na za grad­nju i opre­ma­nje plas­te­ni­ka za pro­izvod­nju vo­ća i po­vr­ća, iz­vi­jes­ti­li su iz agen­ci­je. Ri­ječ je o is­pla­ti odo­bre­nih sred­sta­va iz pro­gra­ma IPARD, za za­vr­še­no ula­ga­nje u sklo­pu mje­re 101 “Ula­ga­nja u po­ljo­pri­vred­na gos­po­dar­stva u svr­hu res­truk­tu­ri­ra­nja i dos­ti­za­nja stan­dar­da Za­jed­ni­ce”. Ko­ris­nik je, ka­žu iz APPRRR-a, sred­stvi­ma IPARD-a osu­vre­me­nio svo­je za­šti­će­ne pros­to­re ko­ji mu omo­gu­ću­ju ve­ću kon­ku­rent­nost na tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.