ZKM skup­lja do­na­ci­je za mla­du žr­tvu za­os­ta­le mi­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Pri­lo­zi se pri­kup­lja­ju na­kon sva­ke iz­ved­be pred­sta­ve “Ve­li­ka bi­ljež­ni­ca” A. Kris­tof, ko­ja go­vo­ri o ukra­de­nom dje­tinj­stvu i rat­nom na­s­lje­đu

U Za­gre­bač­kom ka­za­li­štu mla­dih u su­bo­tu je pre­mi­jer­no iz­ve­de­na “Ve­li­ka bi­ljež­ni­ca” Ágo­te Kris­tof u re­ži­ji Edvi­na Li­ve­ri­ća, pred­sta­va ko­ja go­vo­ri o ge­ne­ra­ci­ji ko­joj su rat i po­rat­no na­si­lje odu­ze­li bez­briž­no dje­tinj­stvo. Pred­sta­va je nas­ta­la u su­rad­nji sa Zak­la­dom Hr­vat­ska bez mi­na, a na­kon pre­mi­je­re pri­kup­lje­ni su pri­lo­zi za mla­di­ća ko­ji je kao di­je­te stra­dao u min­skom po­lju.Do­bro­volj­ni pri­lo­zi će se skup­lja­ti na­kon sva­ke pred­sta­ve “Ve­li­ka bi­ljež­ni­ca”, naj­av­lju­ju iz ZKM-a. - “Ve­li­ka bi­ljež­ni­ca” Ágo­te Kris­tof du­go ni­je bi­la ak­tu­al­ni­ja. Po­nov­no smo svje­do­ci glo­bal­nog va­la na­si­lja ko­ji žr­tve ne uzi­ma sa­mo u bo­ju, ne­go i na mno­go po­gub­ni­je na­či­ne, Zlom ko­je ne­po­vrat­no mi­je­nja ge­ne­ra­ci­je ko­je ima­ju tu ne­sre­ću odras­ta­ti u do­ba i na te­ri­to­ri­ji­ma po­go­đe­ni­ma ra­tom - ka­žu u ZKM-u. U pred­sta­vi glu­me Ve­dran Ži­vo­lić, Pe­tar Le­ven­tić, Ma­ri­ca Vi­du­šić, Do­ra Po­lić Vi­tez, Da­ni­jel Lju­bo­ja, Da­do Ćo­sić, An­đe­la Ram­ljak Me­ri­ma Klju­čo i Kre­ši­mir Lu­lić.

Ve­dran Ži­vo­lić u ulo­zi Bli­zan­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.