Cvi­ta­no­vić: Ni­sam ni znao da biv­ša ima re­vi­ju, mi smo u spo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - la­na.cu­lig@ve­cer­nji.net ZAGREB La­na Ču­lig

Biv­ši no­go­me­taš po­gle­dao je re­vi­je na Zagreb Fa­shi­on We­eku jer je htio bi­ti prat­nja su­pru­zi Ta­nji ko­ja je bi­la pred­stav­ni­ca spon­zo­ra

Na ovo­go­diš­njem iz­da­nju Fa­shi­on We­eka Zagreb by Afro­di­ta uka­za­lo se i jed­no sport­sko li­ce ko­je ni­je baš uobi­ča­je­no vi­dje­ti na mod­nih do­ga­đa­ji­ma – biv­ši no­go­me­taš Igor Cvi­ta­no­vić u druš­tvu su­pru­ge Ta­nje Gu­gić. Ka­ko je tu ve­čer re­vi­ju ima­la i nje­go­va biv­ša su­pru­ga Ma­ri­ja, mno­gi su po­mi- sli­li da je Igor upra­vo nje­zin gost. – Ne, ja sam do­šao is­klju­či­vo zbog svo­je su­pru­ge Ta­nje. Na­ime, ona je pred­stav­ni­ca jed­nog od spon­zo­ra do­ga­đa­ja Las Chic­ks i Marc In­ba­ne i za­mo­li­la me da joj bu­dem prat­nja, na što sam, na­rav­no, ra­do pris­tao. Ni­sam ni znao da mo­ja biv­ša su­pru­ga ima re­vi­ju, pa ja sam s njom još uvi­jek i na su­du – objas­nio nam je Igor Cvi­ta­no­vić. Do­dao je da mu je ovo pr­vi od­la­zak na ovak­vo do­ga­đa­nje i da ina­če mod­nu sce­nu uop­će ne pra­ti. Igor Cvi­ta­no­vić u bra­ku je sa sa­daš­njom su­pru­gom dvi­je go­di­ne, a od Ma­ri­je se ras­tao pri­je 13 go­di­na.

Igor Cvi­ta­no­vić ka­že da mu je ovo bio pr­vi mod­ni do­ga­đaj i da ina­če tu sce­nu baš ne pra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.