Ako ne hla­di do­bro, vje­ro­jat­no neg­dje pu­šta plin

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

Raz­ni su pro­ble­mi ko­ji mo­gu do­ves­ti da kli­ma-sus­tav u autu ra­di sla­bo ili uop­će ne ra­di, ali u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va uz­rok je ne­dos­ta­tak ra­s­hlad­nog pli­na i ulja u sus­ta­vu. Naj­češ­ći kva­ro­vi auto­mo­bil­skih kli­ma-ure­đa­ja su ne­dos­ta­tak pli­na us­li­jed pu­ca­nja ci­je­vi ili hlad­nja­ka, ne­is­pra­van kom­pre­sor, ne­is­prav­ni ven­ti­la­to­ri hlad­nja­ka, ne­is­prav­na elek­tro­ins­ta­la­ci­ja... S vre­me­nom mo­gu nas­ta­ti mi­kro ošte­će­nja na ci­je­vi­ma i spo­je­vi­ma, ta­ko da se plin po­la­ko gu­bi iz sus­ta­va. Ne­dos­ta­tak pli­na u sus­ta­vu naj­češ­će se ma­ni­fes­ti­ra ta­ko što kom­pre­sor star­ta, ali zrak ko­ji iz­la­zi iz ven­ti­la­cij­skih otvo­ra ni­je hla­dan. U slu­ča­je­vi­ma ka­da u sus­ta­vu ne­dos­ta­je ve­li­ka ko­li­či­na ra­s­hlad­nog pli­na, kom­pre­sor se ne­će ni uklju­či­ti. Ulje pod­ma­zu­je kom­pre­sor i spre­ča­va mi­kro ošte­će­nja na ci­je­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.