Os­vje­že­na Gi­uli­et­ta sti­gla na na­še tr­ži­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Auto - (sm)

Os­vje­že­na Gi­uli­et­ta do­no­si pre­gršt no­vos­ti u unu­traš­njos­ti auto­mo­bi­la, vi­še no­vih bo­ja i bo­ga­ti­ju opre­mu. No­vim di­zaj­nom pred­njeg kra­ja sa­da pod­sje­ća na ra­skoš­ni­ju Gi­uliu, a uz no­vi 1,6 JTDm tur­bo­di­zel­ski mo­tor sa 120 KS i TCT mje­nja­čem ima i još sport­ski­ji stav. Me­đu po­god­nos­ti­ma na na­šem tr­ži­štu iz­dva­ja se upra­vo či­nje­ni­ca da je auto­mat­ski mje­njač s dvos­tru­kom spoj­kom, po­pu­lar­ni TCT sa 6 stup­nje­va, sa­da dos­tu­pan i uz mo­tor 1,6 JTD od 120 KS, dok je do sa­da bio ve­zan za 2,0 JTD od 175 KS ili uz ben­zi­nac 1,4 TB od 170 KS. Do­sa­daš­nji naj­tra­že­ni­ji pa­ket opre­me Qu­adri­fo­glio ver­de sa­da se zo­ve Su­per Spor­ti­va, a uz do­sa­daš­nji 1,6 JTD sa 120 KS, mo­že se na­ru­či­va­ti i s dru­gim mo­to­ri­ma. Gi­uli­et­ta 1,6 JTD sa 120 KS i ruč­nim mje­nja­čem sto­ji od 172.237 kn, dok joj je uz TCT pri­je­nos ci­je­na 190.766 kn. Gi­uli­et­ta 1,4 TB mAIR (150 KS) sto­ji 173.303 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.