Zbog po­ko­pa Ali­ja, Bach ot­ka­zao po­sjet Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Tho­mas Bach, pred­sjed­nik Me­đu­na­rod­nog olim­pij­skog od­bo­ra, ot­ka­zao je svoj do­la­zak u Hr­vat­sku, u ko­ju je tre­bao do­ći kao gost kon­gre­sa Me­đu­na­rod­nog kli­zač­kog sa­ve­za u Du­brov­ni­ku. Bach se is­pri­čao i obe­ćao da će do­ći ne­kom dru­gom pri­li­kom jer 10. lip­nja mo­ra na­zo­či­ti po­ko­pu Mu­ham­ma­da Ali­ja u nje­go­vu Lo­uisvil­leu. A taj će po­greb, po Ali­je­voj že­lji, bi­ti otvo­ren za jav­nost, ali i za sve vje­re pa će, osim ima­ma, go­vo­ri­ti i po je­dan ra­bin, pro­tes­tant­ski i mor­mon­ski sve­će­nik... pri če­mu se oče­ku­je i do­la­zak ne­ko­li­ko dr­žav­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.