Pa­pa će smi­je­ni­ti bi­sku­pe ko­ji su skri­va­li pe­do­fi­li­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (st)

Bi­sku­pi ko­ji su bi­li ne­mar­ni kad je ri­ječ o sek­su­al­nom zlos­tav­lja­nju ma­lo­ljet­ni­ka bit će smi­je­nje­ni s po­lo­ža­ja, odre­dio je pa­pa Fra­njo u do­ku­men­tu pod nas­lo­vom „Kao maj­ka ko­ja vo­li“, ko­ji je da­nas pot­pi­sao. Tim do­ku­men­tom od pet čla­na­ka pa­pa Fra­njo os­na­žu­je za­ko­ne pro­tiv za­ta­ška­va­nja pe­do­fil­skih slu­ča­je­va, pro­tiv onih bi­sku­pa ko­ji su zna­li za sve­će­ni­ke pe­do­fi­le, ali su to pri­kri­va­li. Ko­nač­nu od­lu­ku o smje­ni ne­kog bi­sku­pa do­no­si pa­pa, ko­ji je ipak pri di­kas­te­ri­ju Rim­ske ku­ri­je os­no­vao Vi­je­će prav­ni­ka ko­ji će mu po­ma­ga­ti pri do­no­še­nju od­lu­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.