Ka­ko ra­di Vla­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

DA­VOR ROMIĆ: Vla­da funk­ci­oni­ra. Ra­dim kao da se ni­šta ne do­ga­đa. Odra­đu­jem sve svo­je dnev­ne obve­ze ko­je imam kao mi­nis­tar u Vla­di RH Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de re­kao da premijer ima po­dr­šku u Sa­bo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.