Po­či­nje Ani­ma­fest

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

VI­ŠE OD 300 ANIMIRANIH FILMOVA I POPRATNIH SADRŽAJA oče­ku­je za­gre­bač­ku pu­bli­ku na 26. Ani­ma­fes­tu, ko­ji je otvo­ren se­lek­ci­jom krat­kih filmova te do­dje­lom na­gra­de za ži­vot­no dje­lo Ra­oulu Ser­va­isu i na­gra­de za ve­lik do­pri­nos pro­uča­va­nju ani­ma­ci­je Mar­ci­nu Giżyc­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.