360

Vecernji list - Hrvatska - - Život Sa Stilom -

li­ta­ra prt­ljaž­ni­ka (285 li­ta­ra sa spu­šte­nim kro­vom) od­li­čan je po­da­tak za je­dan ka­bri­olet, što C-kla­si Ca­brio osi­gu­ra­va upo­treb­lji­vost u sva­kod­nev­nim si­tu­aci­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.