Kom­pre­sor naj­skup­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Auto -

1500

naj­ma­nje sto­ji re­pa­ri­ra­ni kom­pre­sor kli­me, a tro­šak mo­že bi­ti i znat­no ve­ći. To je naj­skup­lji dio kli­ma­ti­za­cij­skog sus­ta­va

70

do 100 kn ok­vir­na je ci­je­na fil­tra unu­traš­njos­ti (ka­bi­ne) za osob­ni auto, a ser­vi­si ugrad­nju obič­no ne na­pla­ću­ju ako se fil­tar ku­pi kod njih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.