Vje­ko zna po­dig­nu­ti mom­čad kao Bo­na­čić, ima re­ak­ci­ju kao Ni­ko­lić i do­bi­va fi­na­la kao Ru­dić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na upit ko­ji su tre­ne­ri naj­vi­še utje­ca­li na nje­ga, Vje­ko od­go­va­ra: - Tro­ji­ca su. Bo­ne je moj men­tor i on me gur­nuo u tre­ner­ske vo­de. Emi­lu Ni­ko­li­ću sam bio po­moć­nik u Mla­dos­ti i za nje­ga mo­gu re­ći da per­fek­t­no vo­di utak­mi­ce, da br­zo do­no­si od­lu­ke. Rat­ko Ru­dić je na ne­ki na­čin obje­di­nio sve: uvi­dio je ši­ri­nu to­ga pos­la i shva­tio da ni­je sve u do­la­že­nju na ba­zen i dr­ža­nju što­pe­ri­ce ili zvi­ždalj­ke. On je Fa­to­vi­ća i me­ne na­učio mno­go­če­mu iz tre­ner­skog pos­la. Ako nam je slo­bod­no na­kon sve­ga opi­sa­ti Vje­ku kao tre­ne­ra, is­tak­nu­li bi­smo: zna po­dig­nu­ti mom­čad kao Bo­na­čić, ima­ti re­ak­ci­ju kao Ni­ko­lić i do­bi­va­ti fi­na­la kao Ru­dić. (af)

Slav­lje ju­ga­ša po­če­lo je već na ba­ze­nu, raz­li­lo se po ka­fi­ći­ma i res­to­ra­ni­ma Bu­dim­pe­šte, a sa­da sli­je­di sla­ga­nje mom­ča­di za no­vu se­zo­nu

Če­ti­ri tro­fe­ja osvo­jio je Vje­kos­lav s Ju­gom ove se­zo­ne u fi­na­li­ma u ko­ji­ma je čas ne­dos­ta­jao Per­ro­ne, čas Mar­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.