Mi­la­no­vić tra­ži sa­vez­ni­ke za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra

U sje­ni ra­ta Ka­ra­mar­ka pro­tiv Ore­ško­vi­ća šef SDP-a že­li hit­ne iz­bo­re. U to­me ra­ču­na i na po­dr­šku Mos­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja, Mar­ko Špo­ljar

Osim bit­ke še­fa HDZ-a Ka­ra­mar­ka pro­tiv pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća, igru je za­igrao i šef SDP-a Mi­la­no­vić – pi­ta­nje je sa­mo ka­ko ih is­pro­vo­ci­ra­ti

Hr­vat­ski po­li­tič­ki tri­ler, ka­kav ni­smo vi­dje­li još od stva­ra­nja dr­ža­ve, nas­tav­lja se svom žes­ti­nom. Naj­ja­ča stran­ka u Vla­di, HDZ, ju­čer je po­če­la pri­kup­lja­ti pot­pi­se za opo­ziv pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. Dak­le, čo­vje­ka ko­jeg su upra­vo oni do­ve­li u Ban­ske dvo­re pri­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci. HDZ-u, od­nos­no pred­sjed­ni­ku te stran­ke To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, ne­po­želj­ni pre­mi­jer ju­čer je po­ru­čio: “Ovo je bor­ba za Hr­vat­sku, a Ka­ra­mar­ko je ogro­man te­ret za ovu Vla­du, čak i za HDZ.” Na­kon ove iz­ja­ve pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić u svom je sta­nu raz­go­va­rao s li­de­rom Mos­ta i pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Bo­žom Pe­tro­vom. Na­kon ot­pri­li­ke sat vre­me­na, Pe­trov je oti­šao od Ore­ško­vi­ća, no­vi­na­ri­ma ni­je re­kao ni­jed­nu ri­ječ. Na­kon što je Pe­trov oti­šao, Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću u po­sjet je do­šao nje­gov naj­važ­ni­ji i naj­u­tje­caj­ni­ji sa­vjet­nik, Stje­po Bar­tu­li­ca. Na­kon pet­na­es­tak mi­nu­ta iz­a­šao je iz Oreškovićeva stana. Ta­ko­đer bez ri­je­či. Po­uz­da­no zna­mo da su pre­mi­jer Ore­ško­vić i pot­pred­sjed­nik Vla­de Pe­trov na taj sas­ta­nak doš­li s čvr­stim sta­vom – os­tav­ku ne da­mo, tra­ži­mo da Ka­ra­mar­ko na­pus­ti Vla­du.

SDP že­li iz­bo­re što pri­je

Igru je za­igra­la i opor­ba, s tre­će stra­ne. Na­kon što je iz Za­gor­ja u uto­rak na­ve­čer vod­stvo SDP-a pus­ti­lo “glas” da će u slu­ča­ju da HDZ za­tra­ži opo­ziv pre­mi­je­ra Ore­ško­vi­ća i oni gla­sa­ti za nje­gov od­la­zak, danas pre­okret. – Ni su­tra ni prek­su­tra ne­će­mo htje­ti toč­no re­ći ka­ko će­mo se pos­ta­vi­ti ka­da se bu­de gla­so­va­lo i o na­šoj i ovoj ad hoc ini­ci­ja­ti­vi za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja

jer to je pro­ce­du­ral­no mo­gu­će pre­du­hi­tri­ti – po­ru­čio je ju­čer s ti­skov­ne kon­fe­ren­ci­je šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić. Do­dao je i ka­ko ni sam ni­je u sta­nju objas­ni­ti gra­đa­ni­ma za­što bi se če­ka­lo do ruj­na da bi se iš­lo na no­ve iz­bo­re jer mi smo, ka­zao je, dr­ža­va bez vlas­ti. – Oči­to je da HDZ že­li iz­bje­ći gla­sa­nje o po­vje­re­nju To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i to pro­ce­du­ral­no mogu. Mi že­li­mo da Hr­vat­ski sa­bor pre­ki­ne ovu ago­ni­ju i da na iz­bo­re ide­mo pri­je lje­ta. Ovo je sra­mo­će­nje i čis­ta bla­ma­ža. Ovo je pr­vi put da u Hr­vat­skoj ova­ko ne­što pos­to­ji – ka­zao je pred­sjed­nik SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić. Do­tak­nuo se i pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić ko­joj je po­ru­čio da 70 pos­to gra­đa­na že­li no­ve iz­bo­re i da me­đu nji­ma ima i lju­di ko­ji su gla­sa­li za nju. – Ovaj put mis­lim da više ne­će – ka­zao je. Za­nim­lji­va je opa­ska Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, a ko­ju je na pre­si­ci spo­me­nuo ne­ko­li­ko pu­ta, da je ova­kav stav SDP-a is­klju­či­vo tak­tič­ke, a ne po­li­tič­ke pri­ro­de. I ka­ko će sve što će ra­di­ti, či­ni­ti

U SDP-u su svjes­ni da HDZ po­kre­će pos­tu­pak opo­zi­va pre­mi­je­ra sa­mo da bi iz­bje­gao gla­sa­nje o ne­po­vje­re­nju To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, za što opor­ba ima već osi­gu­ra­no više od po­treb­nih 76 ru­ku u Sa­bo­ru. Upra­vo su SDPov­ci s tom svo­jom ini­ci­ja­ti­vom i ubr­za­li pro­ces “ras­pa­da­nja” ak­tu­al­ne ko­ali­cij­ske Vla­de. Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić ju­čer je opet na­gla­sio da je ovo “bit­ka za Hr­vat­sku”, či­me im­pli­ci­ra da šef HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ne bra­ni na­ci­onal­ne in­te­re­se, već sa­mo svo­je osob­ne. Ia­ko u Sa­bo­ru Ore­ško­vić ne­ma ni­jed­nog “svog” zas­tup­ni­ka, re­kao je ka­ko se ne boji gla­sa­nja o nje­go­vu opo­zi­vu u Sa­bo­ru.

is­klju­či­vo s ci­ljem da se što pri­je ras­pus­ti Sa­bor. – Naš cilj su što sko­ri­ji iz­bo­ri i tko god nam u to­me mo­že po­mo­ći, naš je tak­tič­ki part­ner – po­ru­čio je Mi­la­no­vić. Ti­me je oči­to alu­di­rao na Most i nje­go­vih 12 zas­tup­ni­ka ko­ji su se već iz­jas­ni­li da će po­dr­ža­ti iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku. U SDP-u se pi­ta­ju je li mo­gu­će da Bo­žo Pe­trov i nje­go­vi mos­tov­ci mogu su­ra­đi­va­ti s ovak­vim HDZom na­kon sve­ga, pa ma­kar i To­mis­lav Ka­ra­mar­ko ne bio više pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de. – Mogu li mos­tov­ci su­ra­đi­va­ti s HDZ-ovim mi­nis­tri­ma ko­ji su ju­čer sta­ja­li iza Ka­ra­mar­ka dok je on go­vo­rio o lo­šoj Vla­di, ve­ćem utje­ca­ju ko­ji že­li, SOA-i i MUP-u. Ako je to Bo­ži Pe­tro­vu pri­hvat­lji­vo, ne­ka ka­že – pi­ta jedan član Pred­sjed­niš­tva SDP-a. U glav­noj opor­be­noj stran­ci ka­žu i ka­ko su oni iz­a­zva­li pro­ce­se i da nit­ko ko­me fo­te­lje ni­su is­pred jav­nog in­te­re­sa ne­će su­dje­lo­va­ti u pres­la­gi­va­nju te ka­ko su no­vi iz­bo­ri uis­ti­nu je­di­na re­al­nost. – Od­lu­ka o ras­pu­šta­nju Sa­bo­ra u in­te­re­su je Hr­vat­ske i SDP će vo­di­ti tu pri­ču – ka­že jedan vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni SDP-ovac.

Sjed­ni­ca Vla­de - upit­na

Danas bi tre­ba­la biti odr­ža­na re­dov­na, tjed­na sjed­ni­ca Vla­de, no ho­će li se sjed­ni­ca stvar­no i odr­ža­ti, tek tre­ba vi­dje­ti. Jer, proš­la je pro­pa­la, mi­nis­tri su sa­mo te­le­fo­nom iz­gla­sa­li dvije od ukup­no 14 to­ča­ka dnev­nog re­da. U tre­nu­ci­ma dok mu je pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i šef HDZ-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko naj­av­lji­vao “ot­kaz”, pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić odr­žao je ju­čer uju­tro sjed­ni­cu užeg ka­bi­ne­ta Vla­de, od­nos­no onog što je od tog ka­bi­ne­ta os­ta­lo. Jer, ka­ko smo doz­na­li, od svih HDZ-ovih mi­nis­ta­ra na sas­ta­nak je do­šao sa­mo mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Miro Kovač. No, čak ni on, pre­ma ri­je­či­ma jed­nog od su­di­oni­ka sas­tan­ka, mi­nis­tra iz Mos­to­ve kvo­te, za­pra­vo ni­je su­dje­lo­vao na sas­tan­ku jer je br­zo oti­šao. Na sas­tan­ku užeg ka­bi­ne­ta bi­li su pred­sjed­nik Vla­de, od dvo­ji­ce pot­pred­sjed­ni­ka bio je sa­mo Bo­žo Pe­trov, te Mos­to­vi mi­nis­tri. – Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić odra­dio je sas­ta­nak kao pra­vi pro­fe­si­ona­lac. Proš­li smo kroz sve toč­ke dnev­nog re­da i sjed­ni­ca Vla­de tre­ba­la bi biti sa­zva­na za su­tra. A ho­će li se sjed­ni­ca uopće odr­ža­ti, od­nos­no tko će na nju do­ći, ho­će li će se it­ko od HDZo­vih mi­nis­ta­ra ta­mo po­ja­vi­ti, to vam do­is­ta ne mogu re­ći – re­kao nam je jedan od Mos­to­vih mi­nis­ta­ra. Pi­ta­li smo ga i je li toč­na nes­luž­be­na in­for­ma­ci­ja ko­ja se po­ja­vi­la ju­čer uju­tro, a pre­ma ko­joj je HDZ-ov mi­nis­tar Miro Kovač Mos­to­vim mi­nis­tri­ma pred­lo­žio da se odrek­nu Ore­ško­vi­ća, od­nos­no da pris­ta­nu na ne­kog no­vog man­da­ta­ra, no­vog pre­mi­je­ra. Naš iz­vor iz Mos­ta ka­že da to ni­je toč­no te do­da­ju da ako je ta po­nu­da neg­dje iz­ne­se­na, ni­je iz­ne­se­na ju­čer na užem ka­bi­ne­tu Vla­de.

'HDZ-ove SMICALICE' HDZ se ko­ris­ti tak­tič­kim smi­ca­li­ca­ma. Naš cilj su no­vi iz­bo­ri što pri­je i tko god nam u to­me mo­že po­mo­ći, naš je tak­tič­ki part­ner. HDZ od Ore­ško­vi­ća ra­di na­ci­onal­nog ne­pri­ja­te­lja da iz­bjeg­ne gla­sa­nje 'OREŠKOVIĆEVA BIT­KA ZA RH “Ovo je bit­ka za Hr­vat­sku. Do­la­zim s po­ru­kom. Po­štu­jem HDZ kao stran­ku, ali Ka­ra­mar­ko je ogro­man te­ret za ovu Vla­du, čak i za HDZ, i uvje­ren sam da će HDZ do­ni­je­ti pra­vil­nu od­lu­ku na kra­ju dana” ”Ni­sam spre­man po­mi­ri­ti se s dalj­njim ucje­nji­va­njem HDZ-a”

TO NI­JE DO­BRO Da pre­mi­jer tra­ži od­la­zak iz Vla­de dvo­ji­ce čel­ni­ka naj­ve­ćih stra­na­ka, a na nji­ma po­či­va nje­gov le­gi­ti­mi­tet, to ni­je do­bro, re­kao je šef HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.