Ak­ci­ja ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Šef SDP-a Zo­ran Mi­la­no­vić ju­čer je s ti­skov­ne kon­fe­ren­ci­je upu­tio ne­ko­li­ko bit­nih po­ru­ka. Pr­va je da nje­go­va stran­ka že­li no­ve iz­bo­re, i to što pri­je, ako je mo­gu­će već u sr­p­nju. Da bi se to iz­ve­lo, po­treb­no je od­mah ras­pus­ti­ti Sa­bor, za što je po­treb­no 76 ru­ku u Sa­bo­ru. Opor­ba će ra­di­ti na tom po­te­zu, no u ovom tre­nut­ku još ne­ma do­vo­ljan broj ru­ku za tu op­ci­ju prem­da broj­ka ras­te. Ia­ko je Mi­la­no­vić re­kao da ne raz­go­va­ra ni s HDZom ni s Mos­tom, ni­je is­klju­če­no da se na kra­ju ta­kav do­go­vor ipak pos­tig­ne.

Pe­trov od­la­zi iz Oreškovićeva stana (go­re); Mi­la­no­vić bi iz­bo­re što pri­je, već u sr­p­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.